– انواع دانش موردنیازسازمان

معمولامدیران، سعی ­و تمرکز بر بهینه­سازی ­فرآیندها دارند و تلاش ­می­کنند با بازسازی ساختار، مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه، آنهارا سرو سامان داده مدیریت کنند، بنابراین، می­توان دانش در سازمان رابرای اصلاح یا حل مشکل افراد، فرآیندها، پروژه­ها یانحوه هدایت آنها، مورداستفاده قرارداد (ویلک[1]،1996)کاربرد و انواع دانش­های موردنیاز در سطوح گوناگون مدیریتی را می­توان به صورت جدول(2-1) فهرست­بندی کرد.

دانش موردنیاز به منظور
دانش ساختار تغییردرساختار
دانش فرآیند بهینه­سازی فرآیند
دانش منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
دانش پروژه­ای یکپارچه­سازی تخصصی
دانش هدایت،کنترل شناسایی مفیدبودن طرح­ها

جدول2-1:انواع مختلف دانش­ موردنیازدرسازمان(افرازه،1386)

  • دانش ساختاری: دربردارنده قواعدساختارهای مناسب سازمانی و نحوه تغییرآن است و مواردی همچون ساختارتخت، گروه­های خودگردان و شبکه­های کار مجازی را به عنوان اصول در دستورکار خوددارد.
  • دانش فرآیند: به وسیله این نوع ازدانش،تجزیه وتحلیل فرآیندهای کاری وبه دنبال آن بهینه­سازی آنها میسرمی­شود.دراین زمینه،معمولاتغییرجریان­های کاری وایجادشکل­های جدید ارتباطی وفرآیندی انجام می­شود.
  • دانش منابع انسانی: این دانش،شایستگی­های همکاران داخلی را درنظرداردو دررابطه با حوزه کاری سازمان، شامل اطلاعاتی راجع به مؤسسات همکار، رقبا، مشتریان، مشتریان بالقوه و متخصصان بیرونی می­شود.
  • دانش پروژه:درپروژه­های دیگرمورداستفاده موفقیت­آمیزقرارگرفته و مستندشده، به این حوزه مرتبط است. درپروژه­ها، معمولا دانش وتجربه زیادی به دست می­آیدکه بایدآن را ذخیره کرد وبهترین آنها را به کاربرد[2].دانش پروژه مهارت­ها، گزارش­ها، تخصص­های[3]ذخیره یا کسب شده دررابطه با نحوه انجام کاررا موردتوجه و مطالعه قرار می­دهد.
  • دانش هدایت: دانش واکنش سازمان درمورد شناسایی ونحوه دستیابی به هدف­هایی است که به قوه درک جمعی، وابسته است و درحوزه دانش ناآشکارقرارمی­گیرد.

2-1-1-2- مدل­های مدیریت دانش

  • مدل­های شناختی[4]: دانش به مثابه دارایی سازمانی است که نیاز به دستیابی دقیق، بیان، ذخیره، اندازه­گیری، نگهداری و انتشارکنترل­شده دارد. ایجادارزش از طریق کاربرد متوالی بهترین روش­های حاصل و نیزپرهیز از خطا­های ناآشکار ریشه­یابی شده و نیز بهره بردن از درس­های آموخته شده به دست می­آید.در این نگرش برروی استفاده دوباره، تکثیر، استانداردسازی و حذف روش­های قدیمی که کارآیی خود را از دست داده اند، متمرکزمی­شود.
  • مدل­های انجمنی/ارتباطی[5]:در این مدل­ها درباره ویژگی­های گروه­های کاری که باید دارای قابلیت­هایی چون، خودسازماندهی، فراگیری مستمرو تبادلات غیررسمی باشند بحث می­شود. دانش درتفکری ایجادمی شودکه دریک انجمن گردش می­کند؛ جایی که زبان مشترکی وجوددارد، اعتماداجازه بهره­برداری از مکاشفه­ها را می­دهد، ممکن است آرایه­های نهفته به صورت خلاقانه برنامه­ریزی شود و نشانه­های مهم و راه­حل­های کاری متوالی به وسیله بیان داستان­های کاری منتشرشوند.
  • مدل­های فلسفی[6]:در این مدل­ها بازارها و فرآیندهای داخلی برپایه گفتگوی دوطرفه دریک زمینه استراتژیک،پرسش در مورد فرضیات و کندوکاو مداوم درباره رفتار رقبا، موردتوجه قرار می­گیرد. این دیدگاه، شخصی­سازی را مقدم برکدکردن می­داند و تکنولوژی کمی را مورداستفاده قرارمی­دهد. همچنین محرک­های فرهنگی اصلی برای این کار، حفظ ارتباط آزاد (تبادل نظر)، تشویق، انعکاس نظرات، کنکاش خلاقانه واثبات عقیده ونظراست. باتوجه به تجربیات سازمان­های پیشرفته درزمینه مدیریت دانش، ترکیب مدل­های شبکه، فلسفی و انجمنی به همراه استفاده از مدل شناختی، ترکیبی مناسب برای مدیریت دانش درسازمان است و محرک­های اصلی دراین راستا؛ ارتباطات، روابط، اعتماد، همدلی، انجمن، گفتگوی دوجانبه عمیق و تکنولوژی برای دستیابی به گفتگو و برقراری ارتباط باثبات هستند (افرازه،1386).

[1].Wilke

[2] .Best Practice

[3] .Expertise

[4].Cognitive Models

[5].Lessons Learned

[6] .Community Model

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز