انواع سبک های تفکر و روش نمره گذاری

دانلود پایان نامه

9-سبک های تفکر درطول زندگی تغییر می کنند.
10-سبک های تفکر قابل اندازه گیری هستند.
11-سبک های تفکر قابل آموزش هستند.
12-ارزش گذاری سبک های تفکر دربعد زمان،نسبی است.
13- ارزش گذاری سبک های تفکر دربعد مکان،نسبی است.
14-سبک های تفکر متوسط،خوب یابد نیستند.
15-تناسب میان سبک های تفکر وسطح های توانایی امری پیچیده است.
درادامه اوبااین پرسش که سبک های گوناگون کارکرد ذهنی ازکجا ناشی می شود ،متغیرهای موثر درتحول سبک های تفکر رامورد بررسی قرار می دهد.اوبراین باور است ،اگرچه عوامل ارثی تا حدی دردگرگونی سبک های تفکر نقش دارند،اما ارثی بودن نمی تواند نقش بسیار زیادی درسبک های تفکر داشته باشد.ولی درعین حال برای فرآیند اجتماعی شدن سهم بسیاری قائل است. ازابتدا افراد درتعامل باکدیگر ومحیط پیرامون خود سبک های معینی رادریافت می کنند که بیشتر ازسبک های دیگر مورد تشویق قرار گرفته وباتوجه به این که برخی ازپاداشها وتنبیه ها احتمالا درونی هستند تابیرونی،پذیرش سبک ها نه تنها به اشیا وافرا بیرونی بستگی دارد بلکه به خود فرد نیز بستگی دارد.
بنابراین متغیرهای موثر درتحول سبک های تفکر ازنگاه استرنبرگ بدین شرح است:
فرهنگ،جنسیت،سن،سبک های تفکر پدرومادر،آموزش ومشاغل
انواع سبک های تفکر:
براساس نظریه خودگردانی ذهنی افراد نیاز دارند تکاپوهای روزانه خودرا اداره ونظارت کنند(استرنبرگ،1997).براساس پنج بعد کارکرد،شکل،سطح،گستره وگرایش 13سبک تفکر وجوددارد که دراین پرسشنامه به سه مورد پرداخته می شود.
الف:سبک تفکر قانون گذار
ب:سبک تفکر قضاوت گر
ج:سبک تفکر اجرایی
معرفی پرسشنامه:
پرسشنامه سنجش سبک تفکر های تفکر استرنبرگ واگنر که اکنون یکی ازرایج ترین مقیاس های سنجش سبک های تفکر است شامل 41عبارت است وهرعبارت گویای روش هایی است که به یک سبک تفکر باز می گردد.
زیزمقیاس های سبک تفکر به این شرح است:
1-سبک تفکر قانون گذار:تمایل به ایجاد اختراع وطراحی دارد،کارها رابه روش خودانجام می دهد.
2-سبک تفکراجرایی:تمایل به پیروی ازدستورات دارد وآن چه رابه او گفته می شود انجام می دهد.
3-سبک تفکر قضاوت گر:تمایل به داوری وارزیابی افراد وکارها دارد.
روش نمره گذاری واجرا
دراین پرسشنامه هریک ازعبارات ها براساس مقیاس لیکرت 7درجه ای ارزیابی می شود.شماره 7هنگامی انتخاب می شود که محتوای عبارت کاملا متناسب باویژگیهای آزمودنی است ویقین دارد که همواره کارهایش به این روش به انجام می رساند.شماره 1دربرابر عبارتی قرار می گیرد که وی مضمون آن رااصلا متناسب با خود نمی یابد.به بیان بهتر هیچ گاه کارهایش رابه آن شیوه انجام نمی دهد.درنهایت شماره های 2تا6رانیز برای عبارتهایی برمی گزیند که محتوای آنها هماهنگی نسبی با شیوه های انجام کارهایش دارد.البته هیچکدام ازگزینش ها به طور مطلق درست یانادرست نیست.بنابراین آزمودنی تک تک عبارتها را می خواند وسپس عددی راکه به بهترین وجه بیانگر تناسب آن با روشهای اوست دربراب عبارت می نویسد.
عبارتهای هرزیر مقیاس به شرح زیراست:
1-قانون گذار:سوالات 1تا 10
2-اجرایی:سوالات 11تا21
3-قضاوت گر:سوالات 22تا41