اهداف توانمند سازی کارکنان

دانلود پایان نامه

هدف از توانمندسازی ، تسهیل دستیابی به اهداف سازمانی است . در هر صورت ، هر گونه افزایشی در قدرت، نباید منجر به افزایش تعارض[1] بین مدیران و کارکنان گردد ( محمدی ، 1380 : 229).

هدف از توانمند سازی این است که ذی صلاح ترین کارکنان بیشترین نفوذ را در مناسب ترین شیوه ها اعمال نمایند.

هدف توانمندسازی، شرکت دادن افراد بیشتر در فرایندهای تصمیم گیری سازمان نیست. بلکه هدف بکار گرفتن افکار کارکنان به منظور یافتن شیوه های بهتر و اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن می باشد. هدف توانمندسازی، سازماندهی و توسعه تیم ها نیست، بلکه افزایش شایستگی به منظور خلق ایده های جدید و حل مشکلات از طریق تعامل و هم نیروزایی اعضای تیم است.

هدف بلند مدت توانمندسازی، بهبود مستمر در عملکرد کل سازمان و هدف کوتاه مدت آن بکارگیری تواناییهای موجود اعضای سازمان است. به عنوان یک حقیقت، توانمندسازی به طور قطع به آزادی انتخاب و عمل بیشتر منجر می شود. اما اینها اهدافی ابزاری اند و راهی برای بدست آوردن هدف حقیقی بشمار می‌رود. هدف حقیقی همیشه بهبود عملکرد است.

به طور خلاصه اهداف مشخص توانمندسازی کارکنان را می توان به شرح زیر برشمرد:

الف . دادن مسئولیت تجزیه و تحلیل مداوم مشاغل به همه کارکنان به منظور انجام و توسعه شیوه های

اثربخش در ارتباط با مشتریان وافراد ذینفع.

ب . واگذاری مسئولیت ایجاد اهداف عملکرد، راهبردهای عملکرد و سنجش عملکرد به تیم های کاری در ارتباط با مشتریان وافراد ذینفع.

ج . سهیم نمودن مجموعه کلی سازمان در تصمیمات مهم مدیریت، مانند برنامه های راهبردی توسعه، تدوین خط مشی های کارگزینی و برنامه های کاری.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عناصر آمیخته بازاریابی و مرتبط با گردشگری

د . درگیر نمودن مستقیم کارکنان در فرایندهای کاری همراه با بهبود مستمر آن فرایندها ( کنیلا ،1383: 79-41)

ه . فراهم نمودن موجبات رضایت شغلی کارکنان و کاهش اضطراب های روحی آنان ( شرلی و سواتی[2]، 2007 :2 ، به نقل از پاک طینت و فتحی زاده ، 1387).

و . ایجاد احساس سودمندی در اعضای سازمان از طریق شناخت و حذف شرایطی که موجبات تضعیف قدرت آنان را باعث می گردد و نیز با استفاده از اطلاعات اثربخش سازمانی و غیر سازمانی ( چریسنت[3] ، 2007 : ، به نقل از پاک طینت و فتحی زاده ، 1387)

ز. ارتقاء مهارت ها ، روحیه تعاون و کارایی سازمان ( بنزیان[4] ، 2007 : ، به نقل از پاک طینت و فتحی زاده ، 1387)

ت . افزایش احساس ارزشمندی کارکنان ( کان[5] ، 2006 : ، به نقل از پاک طینت و فتحی زاده ، 1387 ).

شورت و راینهارت [6] ( 1995) شش بعد توانمندسازی کارکنان  را شناسایی کرده اند که عبارتند از : تصمیم‌گیری، رشد حرفه ای، پایگاه، خودکارآمدی، خودمختاری و تأثیرگذاری. در زیر جزئیات این شش بعد تشریح می گردد: (شورت و راینهارت ،1995: به نقل از ابطحی ،1386).

[1]– conflict

[2] -Shirley & Swathi

[3]– Chrysant

[4]– Benzian

[5]– Kane

[6] -Shoret & Rinhart