اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان و مزیت های رقابتی

دانلود پایان نامه

چگونه؟ (ویژگیهای منحصر به فرد و مزیت های رقابتی سازمان در رسیدن به این هدفها چیست؟) (مهرمنش وهمکاران،1391).
کانون توجه نیز باید در بیانیه شفاف گردد. کانون توجه از سه جز تشکیل گردیده, تکنولوژی، منابع انسانی و نمای سازمانی . که بسته به نوع سازمان و توانمندی که سازمان در هر یک از سه جز دارد, به یکی از آنها می توان اشاره نمود.(اعرابی ،1391).
2-15. اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان
اهداف عبارتند از نقاط مطلوبی که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد.
نمودار 2: اهداف برنامه ریزی(تقی زاده ،1391)
ویژگی اهداف استراتژیک
چالشی باشد اما غیر ممکن نباشد.
به همه کارکنان مربوط گردد.
در فرایند ارزیابی کارکنان استفاده نشود.
با رسالت و دورنما همخوان باشد.
ساده بیان شود.
محدود کننده نباشد.
تعداد آنها کم باشد.(اعرابی،1391).
2-16 . ماتریس تجزیه تحلیل قوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها(SWOT)
آنالیز SWOT یکی از قویترین ابزارهای استراتژیک بوده که به دنبال بیشینه ساختن نقاط قوت و فرصت ها و ازسوی دیگر ، حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت است(ارسلان و همکاران،2008).
تجزیه تحلیل SWOT ، یکی از ابزارهای مدیریت رهبردی برای تطابق ضعف ها و قوت درونی با فرصت ها و تهدیدهای بیرونی است . تجزیه تحلیل SWOT ، روش تحلیلی نظام یافته ای را برای شناسایی این عوامل و انتخاب راهبردی ارائه می کند که بهترین تطابق رابین آنها ایجاد کند(فیشر،1989،ص157).
تجزیه تحلیل SWOT ، یک ابزار پشتیبانی مهم برای تصمیم گیری است و معمولا به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل نظام مند محیط درونی و بیرونی سازمان به کار می رود (استوارت وهمکاران،2002).
در تحلیل SWOT، مهمترین عوامل درونی و بیرونی سازمان خلاصه می شود.عوامل مذکور ، تحت عنوان عوامل رهبردی تاثیر گذار برآینده سازمانها و شرکتها شناخته می شود( کانگس و همکاران،2003،ص352).
از دیدگاه الگوی مذکور ، راهبرد مناسب ، قوت ها و فرصت ها را با حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. برای این منظور ، قوت ها و ضعف های درونی و فرصت های و تهدیدهای بیرونی در چهار موضعیت کلی WT،ST ،WO ،SO با هم پیوند می یابد و گزینه های راهبر خلق و انتخاب می شود( هریسون و کارون،1382،ص192).
مقایسه عوامل اصلی داخلی و خارجی ، از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس تهدیدها ، فرصت ها، ضعف ها و قوت ها است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و دیگر چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل مقایسه پذیر وجود ندارد. سازمان در اجرای راهبرد های SO ، با استفاده از قوت داخلی می کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند. همه مدیران ترجیح می دهند سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانن با استفاده از قوت های داخلی ، از رویدادهای خارجی بهره برداری کنند(دیوید،1390،ص360).
هدف راهبردی WO این است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج ، بکوشد ضعف های داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان، فرصت های بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به دلیل داشتن ضعف های داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری کند.(هستوتی و همکاران،2007)
شرکت ها در اجرای راهبرد های ST تلاش می کنند با استفاده از قوت های خود ، آثار ناشی از تهدیدهای موجود را در محیط خارج کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند. این بدان معنی نیست که یک شرکت قوی به ناگریز در محیط خارجی با تهدید هایی روبرو خواهد شد. سازمان هایی که راهبر دهای WT، را اجرا می کنند، حالت تدافعی به خود می گیرد و هدف کاهش ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای ناشی از محیط خارجی است( دیوید ،1390،ص362). هرچند کاربرد رایج این الگو ، اساساً به برنامه ریژی راهبردی سازمان های تولیدی و خدماتی مربوط است ، اما ویژگی ها موارد زیر را شامل می شود:
جامعیت : این الگو با در نظر گرفتن عوامل محیطی و درونی و مقایسه آنها با کمک به خلق راهبرد های متناسب با آنها ، از جامعیتی برخوردار است که سایر ابزار های مدیریت راهبردی فاقد آن است.