اهداف فرهنگی و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

جمع 319 مقدارکای-اسکوئ= x ²α,df
اندازه شدت رابطه C=(x ²α,df/ x ²α,df+n)^(1/2) 0.76
جدول شماره (4-35 ) بررسی وآزمون فرضیه فرعی اول
چون درصد خطای محاسبه شده کمتراز 0.05 می باشد در نتیجه فرض 0H رد شده است پس با 0.95 درصد اطمینان می توان گفت از دیدگاه جمعیت نمونه بین برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند”، برنامه ریزی فرهنگی و ارزیابی اهداف فرهنگی-اخلاقی رابطه وجو دارد باتوجه به اندازه ضریب توافقی(04-3-2- بررسی وآزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه دوم: برنامه ریزی فرهنگی می تواند از طریق برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند” در انتقال ارزش های دینی واخلاقی برشهروندان تاثیربگذارد.
فرض مخالف: برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند”، برنامه ریزی فرهنگی و انتقال ارزش های دینی واخلاقی برشهروندان تاثیر ندارد.
فرض موافق: برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند”، برنامه ریزی فرهنگی و انتقال ارزش های دینی واخلاقی برشهروندان تاثیر دارد.
باتوجه به فراوانی مورد مشاهده در جدول شمار(7) کای-اسکوئراز دید گاه جامعه مورد مطالعه بین برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند”، برنامه ریزی فرهنگی و انتقال ارزش های دینی و اخلاقی بر شهروندان رابطه وجو دارد برای حصول اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون وجود استقلال بین دو گروه(ضعیف وقوی )یعنی کای-اسکوئررا اجرا می کنیم.
گزینه موردمشاهده مورد انتظار میزان انحراف نتیجه کای-اسکوئر
خیلی کم
مقدارکای-اسکوئر
(chi-square) 150a
کم 50 79.8 -29.8
متوسط 155 79.8 75.3 آزادی(d) 3
زیاد 104 79.8 24.3
خیلی زیاد 10 79.8 -69.8 میزان احتمال خطا
(asyp.sing) .000
جمع 319 مقدارکای-اسکوئ= x ²α,df
اندازه شدت رابطه C=(x ²α,df/ x ²α,df+n)^(1/2) 0. 56
جدول شماره (4-36 ) بررسی وآزمون فرضیه فرعی دوم
چون درصدخطای محاسبه شده کمتراز 0.05می باشد. نتیجه فرض 0H رد شده است پس با 0.95 در صد اطمینان می توان گفت از دیدگاه جمعیت نمونه بین برنامه تلویزیونی “از تو می پرسند”، برنامه ریزی فرهنگی و انتقال ارزش های دینی واخلاقی برشهروندان رابطه وجو دارد باتوجه به اندازه ضریب توافقی(0