اهداف و کاربردها و پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن می‌توان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی می‌باشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.
2. سابقه ی تحقیق :بسیاری از جرم شناسان معتقدند که غالب راهکارهای پلیس در زمینه پیشگیری از جرم، از جنس تدابیر پیشگیرانه وضعی هستند ، اما با وجود این، در ایران تحقیقات معدودی در این زمینه انجام شده است . در زیر با توجه به محتوای رویکردهای پلیسی برای پیشگیری از محمد نسل،1386 در مقاله ای با عنوان رویکرد های پلیسی برای پیشگیری از جرم، ضمن بیان نقش پلیس به عنوان مهم ترین نهاد مجری پیشگیری از جرم، رویکردهای موجود در این زمینه را بررسی کرده است. در این مقاله رویکرد عمده پلیس برای پیشگیری از جرم به همراه راهکارهای اجرایی آن ذکر شده است . مؤلف در این مقاله این گونه نتیجه می گیرد که آگاهی از رویکردهای پلیسی پیشگیری از جرم، بسیار سودمند است و زمانی می تواندموثرواقع شود که در انتخاب دو رویکرد، به مولفه های اصلی در این زمینه از جمله تناسب با فرهنگ جامعه، نحو ه بومی سازی راهکارها، مقدورات و تجهیزات پلیس و … توجه شود. اثربخشی الگوهای پلیس سنتی و وروایی و بهربر،1388در مقاله ای با عنوان الگوهای حاکم بر پلیس سنتی ر ا که عمدتا مبنی بر خدمات رسانی است با الگوهای حاکم بر پلیس نوین که مبتنی بر انجام امور پلیسی مسئله محور، جامعه محور و انجام امور پلیسی در نقاط جرم خیز است، پلیس نوین را بررسی می کند. مؤلفان این گونه نتیجه می گیرند که ادله ضعیفی مبنی بر اثربخشی الگوهای سنتی پلیس در پیشگیری از جرم وجود دارد . اما در مورد اثربخشی الگوهای نوین امور پلیسی در پیشگیری از جرم گرچه ادله موجود بیانگر اثربخشی این الگوهاهستند ، اما نتیجه گیری قطعی منوط به گذشت زمان و انجام تحقیقات بیشتر است. فهیمی درپایان نامه خود با عنوان پلیس محلی و پیشگیری از جرم در سال 1389 به بررسی پلیس جامعه محور و عملکرد پلیس محلی پرداخته و عبدالرحمنی در سال 1388 در مقاله ای جایگاه پلیس اجتماع محور را بابررسی امنیت وتغییر الگوهای رفتاری از نظر گذرانیده و نجفی ابرند آبادی مقاله ای در خصوص پیشگیری از بزهکاری و پلیس محله در سال 1387 به تحریر دراورده که در آن به صورت مختصرپیشگیری از بعد کیفری و غیر کیفری مورد بررسی قرار گرفته همچنین در بعد غیر کیفری راهکارهای وضعی و کار امد بودن آنان بیان شده شده است و تحقیقی در خصوص پلیس محلی و نقش آن در پیشگیری از بعد جرم وضعی و اجتماعی انجام نشده و صرفاً چندین مقاله در این مورد نوشته شده است.
3.اهمیت و ضرورت تحقیق :
تحقیق و نگارش در خصوص موضوع «پلیس محلی و نقش آن در پیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی»، بررسی و روشن نمودن راهبردهای پلیسی جهت راه اندازی پلیس محلی با توجه به ضوابط و مقررات و آموزشهای لازم می باشد که با دقت نظر در کارکردها و شیوه‌های بیان شده و تطبیق آن با پلیس کشورمان، بتوانیم با تشکیل پلیس محلی در قالب صحیح و کاربردی از کارکردهای آنان در جهت پیشگیری از جرم استفاده نماییم و همچنین جایگاه این شاخه از پلیس را تشخیص داده، و به اهمیت آن در خصوص پیشگیری از جرم پی ببریم .
4.سئوالات تحقیق :
1- پلیس محلی از چه طریق می تواند در پیشگیری از جرم موثر باشد؟
2- نحوه‌ی حضور پلیس محله گشت‌های آنان به چه صورت می‌تواند، در پیشگیری از جرم موثر باشد؟
3- برنامه ها و سیاست های پلیس محله از نقطه نظر پیشگیری اجتماعی چیست؟
4- برنامه ها و سیاست های پلیس محله از نقطه نظر پیشگیری وضعی چیست ؟
5.فرضیه‌ها:
1- حضور ملموس پلیس محله در پیشگیری از جرم احساس امنیت، اقدامات بازدانده از وقوع جرم موثر است
2- بین حضور نامناسب گشت‌های محله و بی نظمی در حضور پلیس محله و نداشتن پالس‌های ثابت و وقوع جرم رابطه وجود دارد که در صورت رویت پذیری پلیس محله، شاهد کاهش و پیشگیری از وقوع جرم خواهیم بود.
3- سرمایه گذاری و پرورش افراد سالم از کودکی و در محیط‌های اجتماعی اعم از خانه و مدرسه و … تا جامعه از برنامه ها وسیاست های پیشگیری اجتماعی پلیس محلی است.
4- وضعیتّ و موقعیّت ارتکاب جرم ، که همین پیشگیری وضعی است با حضور و گشت زنی در محله ها و مراقبت محله ای که توسط پلیس محله صورت می پذیرد ، سبب از بین بردن عوامل فرصت ساز برای ارتکاب جرم می شود ، از سیاست ها و برنامه های پیشگیری وضعی پلیس محلی است .
6.اهداف و کاربردها
1-رفع موانع نظری موجود و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه پیشگیری .
2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین جزائی جدید در قبال موضوع .
3- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی
7.روش تحقیق :
از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش توصیفی تحلیلی و با شیوه ی گرد آوری کتابخانه ای با استفاده از منابع تالیفی به زبان اصلی انگلیسی، کتاب ها و مقالات تالیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده با هدف پیشگیری از جرم نگاشته شده است.
8.سا زمان دهی تحقیق
فصل اوّل تحقیق جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری میباشد که در سه بخش تدوین شده است بخش اول تعاریف و مبانی و تاریخچه ذکر شده است بخش دوم علل تشکیل پلیس جامعه محور در دو مبحث مبحث یکم : پلیس جامعه محور و تغییر الگوهای رفتاریو مبحث دوم: حضور نگهبان محله بیان شده است بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم در دو مبحث مبحث یکم: فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتیو مبحث دوم: مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ذکر گردیده ودرفصل دوّم به بررسی پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری طی دو فصل، فصل اوّل : پلیس محلی و پیشگیری وضعی که دارای دو مبحث مبحث اول :برخورد با جرم به مثابه یک مشکل اجتماعی ومبحث دوّم: فرصت ارتکاب جرم و مبحث سوم:روش های عملی و متولی پیشگیری وضعی و مبحث چهارم : اصول و استراتژی های پیشگیری وضعی وفصل دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی در دو مبحث مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی و مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و منابع تحقیق بیان گردیده است
فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری
بخش یکم : مفاهیم و مبانی