اهمیت مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

ماهرمان(2003) اشاره می‌کند که دانشکاران در شغل‌های عصر دانش محور نیازمند تنوع مهارت و دارا بودن مهارت‌های چندگانه هستند؛ به عبارتی شغل و کار دانشی نیازمند بکارگیری مجموعه ای از مهارت‌هاست.
نوناکا(1994)، نوناکا و تاکوچی(1995)، نوناکا و تویاما(2001، 2000، 1998)، نوناکا و همکاران(1998) بیام می‌کنند: کیفیت دانش ضمنی فردی از طریق دو فاکتور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. عامل اول تنوع تجارب فرد است. اگر تجارب فردی محدود به فعالیت‌های روتین باشد، میزان دانش ضمنی که از فعالیت‌های یکنواخت و تکراری کسب می‌شود در طول زمان کاهش خواهد یافت. وظایف روتین با تفکر خلاقانه شکل گیری دانش جدید مقابله می‌کنند. افزایش تنوع تجارب به تنهایی برای افزایش کیفیت دانش ضمنی کافی نیست. اگر افراد تجارب متنوعی را کسب کنند که با یکدیگر ارتباطی ندارند، شانس کمی خواهند داشت تا از یکپارچه سازی آن‌ها دیدگاه، ایده و دانش جدیدی خلق نمایند.
عامل دوم که کیفیت دانش ضمنی را متأثر می‌سازد، آگاهی در خصوص تجارب است. به عبارت دیگر فرد می‌بایست دانش کسب شده را نه تنها با ذهن بلکه در عمل نیز بکار گیرد تا دانش ازماهیت ذهنی خود به ماهیت عینی تبدیل گردد. دانش فردی از طریق تعامل بین تجربه و منطق گسترش می‌یابد و در فرد نهادینه می‌شود. به عبارتی بکارگیری مجموعه ای متنوع از مهارت‌ها و تجارب در گسترش دانش ضمنی فرد مؤثر است. در نتیجه
فریضه هجدهم: نیاز به وجود انواع مهارت در انجام شغل بر اجتماعی نمودن با توجه به شدت نیاز به رشد تاثیرمعناداری دارد.
فریضه نوزدهم: نیاز به وجود انواع مهارت در انجام شغل برآشکار سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تاثیرمعناداری دارد.
فریضه بیستم: نیاز به وجود انواع مهارت در انجام شغل بر ترکیب با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
فریضه بیست و یکم: نیاز به وجود انواع مهارت در انجام شغل بر درونی سازی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معناداری دارد.
2-10- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به آنچه در ارتباط با خلق دانش و ویژگی‌های شغل و ارتباط این دو با همدیگر بیان شد، مدل مفهومی تحقیق در شکل 9 نمایش داده شده است.

شکل 2-9 مدل مفهومی تحقیق
2-11- پیشینه تحقیق:
هولمن و همکاران (2002) با مرور پارادایم‌ها و رویکردهای مختلف به طراحی شغل، نقاط قوت و ضعف هر یک را بر می شمرند.و حوزه‌هایی که نیازمند مطالعه و تحقیق بیشتر می‌باشد را معرفی می‌کنند.در خصوص مدل ویژگیهای شغل، هولمن و همکاران عنوان می‌کنند ارتباط مؤلفه‌های مدل ویژگیهای شغل و عملکرد سازمان در فضای دانش محور کنونی نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر می‌باشد.
هکمن و همکاران (2010) با مرور رویکردهای گوناگون به طراحی شغل، ضمن تبیین دوباره مدل ویژگیهای شغل که در سال 1976 توسط این دو توسعه یافته است، به بررسی دنیای جدید کسب و کار می‌پردازند.و نقاط قوت و ضعف مدل ویژگیهای شغل را بر می شمرند.این دو در ادامه به حوزه‌هایی که می‌بایست با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مدل ویژگیهای شغل مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، اشاره می‌کنند.یکی از این حوزه‌ها، بررسی مؤلفه‌های مدل ویژگیهای شغل در ارتباط با فضای دانش محور فعلی است.
نوناکا و همکاران (1994)ضمن تبیین تئوری خلق دانش سازمانی به تست مدل SECI می‌پردازند.و تمامی فعالیت‌های خلق دانش ناظر به چهار فرایند مدل خود را تست کرده و نهایتاً صحت مدل را سنجش می‌نمایند.این مطالعه اولین پژوهش علمی بررسی تئوری خلق دانش سازمانی می‌باشد که پایه اکثر مطالعاتی شده است که یک بعد انها بررسی و ارزیابی خلق دانش به کمک مدل نوناکا است.
ساب هروال فرمرناندز (2003)با مطالعه دقیق مدل خلق دانش نوناکا به بررسی چهار فرایند این مدل در ارتباط با سطوح فردی، گروهی و سازمانی اقدام می‌نمایند و نهایتاً پس از تست مدل، دو فرایند درونی سازی و آشکار سازی را در خلق دانش در سطح فردی موثرترین فرایندها –دارای ارتباط مستقیم- معرفی می‌کنند و از اجتماعی کردن نیز به عنوان فرایندی که به شکل غیر مستقیم خلق دانش در سطح فردی را متأثر می‌سازد نام می‌برند.این دو به زمینه‌های مؤثر در اثر بخشی سه فرایند مذکور در مطالعه خود اشاره ای نمی‌نمایند.
لئو و همکاران (2010) به بررسی نقشه طراحی و ویژگیهای شغل به کمک مدل هکمن و الدهام و رفتارهای تسهیم دانش در سطح کتابخانه‌ها می‌پردازند.آن‌ها نتیجه گیری می‌کنند که شیوه انجام کار، تنوع وظایف و بازخوردهای اجتماعی، تأثیر مثبتی بر روی هویت گروهی می‌گذارند که نهایتاً تأثیر مثبتی بر نیت تسهیم دانش فردی و کیفیت دانش تسهیم شده می‌گذارد.
رینولت و همکاران (2010) با مطرح نمودن اهمیت مدیریت منابع انسانی وتسهیم دانش به بررسی نقش طراحی شغل در رفتارهای تسهیم دانش افراد می‌پردازند.آن‌ها با بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدل ویژگیهای مشاغل بر روی انواع انگیزش، تأثیر مثبت استقلال، هویت وظیفه و بازخورد را بر روی انواع انگیزش درونی، بیرونی و نهایتاً تسهیم دانش را نتیجه گیری می نمایندو بیان می‌کنند طراحی شغل می‌تواند بر پیش بینی رفتارهای تسهیم دانش در سطح فردی مؤثر باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سابقه تاریخی و خلفای راشدین

3-1 مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغیرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده‌اند.
این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است. انتخاب روش مناسب، به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.