اهمیت یادگیری سازمانی و بکارگیری مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

مقدمه
در این فصل در ابتدا نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه به نتایج تحقیقات و پژوهشهای قبلی مشابه با این تحقیق اشاره شده و با نتایج این تحقیق مقایسه خواهد گردید.
یافته های پژوهش
1-5) نتایج بخش توصیفی داده ها
در بررسی و تحلیل توصیفی داده ها نتایج ذیل بدست آمد:
59.9 درصد از جامعه آماری منتخب دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند.
حداقل سابقه کاری در جامعه آماری 4 سال و حداکثر 27 سال می باشد.
72.4 درصد از پاسخ دهندگان حداقل در طی دوران خدمت خود یکبار در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بانک صادرات آذربایجان غربی شرکت نموده اند.
کمترین تعداد شرکت در دوره های کوتاه مدت در طول خدمت 2 بار می باشد.
بیشترین ساعات شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و یا خارج از سازمان 1224 ساعت می باشد.
تنها 31.5 درصد از جامعه آماری منتخب برای داشتن دانش بالا مورد تشویق مسؤلین قرار گرفته اند.
میزان توجه و تأکید به یادگیری تیمی در بانک صادرات آذربایجان غربی به اعتقاد 34.6 درصد از جامعه آماری منتخب خیلی کم می باشد.
میزان مرتبط بودن دیدگاه کارکنان با اهداف بانک به نظر 33.5 درصد از پاسخ دهندگان زیاد می باشد.
میزان اهمیت یادگیری سازمانی در بین کارکنان بانک صادرات آذربایجان غربی به اعتقاد 33.1 درصد از جامعه آماری منتخب زیاد می باشد.
کاهش رسمیت و حذف مقررات دست و پاگیر در بانک صادرات آذربایجان غربی به اعتقاد 34.6 درصد از پاسخ دهندگان خیلی کم می باشد.
شناخت کارکنان از میزان اهمیت یادگیری در بانک به نظر 32.3 درصد از جامعه آماری منتخب در حد متوسط ارزیابی شده است.
میزان تداخل کاری بین واحدهای مختلف بانک صادرات آذربایجان غربی به اعتقاد 30.7 درصد از پاسخ دهندگان زیاد می باشد.
حمایت از یادگیری سازمانی در بانک صادرات آذربایجان غربی به نظر 30.4 درصد از جامعه آماری منتخب کم ارزیابی گردیده است.
میزان دسترسی کارکنان بانک به شبکه های محلی، اینترانت و اینترنت به اعتقاد 38.1 درصد از جامعه آماری منتخب زیاد ارزیابی شده است.
2-5) نتایج بخش استنباطی داده ها
فرضیه اصلی پژوهش « بکارگیری مدیریت دانش در افزایش یادگیری کارکنان بانک صادرات آذربایجانغربی تأثیر مثبت و معنی داری دارد ».
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی این دو متغیر در سطح معنی داری 0.95 برابر شد با 0.654 و سطح اعتبار 0.001 و با توجه به سطح اعتبار قابل قبول 0.05 این فرضیه تأیید گردید.
فرضیه فرعی اول پژوهش « بین ذخیره دانش و یادگیری کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد» .
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی این دو متغیر در سطح معنی داری 0.95 برابر شد با 0.539 و سطح اعتبار 0.001 و با توجه به سطح اعتبار قابل قبول 0.05 این فرضیه تأیید گردید.
فرضیه فرعی دوم پژوهش « بین شناسایی دانش و یادگیری کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد» .
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی این دو متغیر در سطح معنی داری 0.95 برابر شد با 0.553 و سطح اعتبار 0.001 و با توجه به سطح اعتبار قابل قبول 0.05 این فرضیه تأیید گردید.