ایران و چین و آسیای صغیر

دانلود پایان نامه

طول بدن این سرخرطومی 8/8 و عرض آن 1/4 میلیمتر میباشد؛ بدن حشرات کامل جوان این سرخرطومی با یکسری مواد مومی قهوهای رنگ پوشیده شده است (شکل3-6) که به تدریج این مواد پاک شده و رنگ بدن حشرات مسن خاکستری متمایل به سیاه است (شکل3-7)؛ بند اول شاخک درون شیار شاخکی روی خرطوم قرار دارد، در قاعده این بند یک نوار قرمز طولی دیده میشود؛ سایر بندهای شاخک که چماق را تشکیل میدهند، پوشید از موهای سفید متراکم هستند به طوری که قسمت چماقی شاخک سفیدرنگ دیده میشود؛ طول خرطوم 2 میلیمتر بوده و روی آن سه نوار طولی تیره قابل مشاهده است؛ پیشگرده دارای نقاط فرو رفته است که در طرفین آن دو نوار طولی پهن سفیدرنگ مشاهده میشود که از تراکم موهای سفیدرنگ در این قسمت به وجود آمده است؛ روی هر کدام از بالپوشها یک نوار طولی سفیدرنگ وجود دارد (شکل 3-6)؛ پاهها پوشیده از موهای سفید هستند.
شکل 3-6- حشره کامل جوان سرخرطومی L. affinis
روی گیاه میزبان (اصل)
شکل 3-7- حشره کامل L. affinis از نمای پهلویی (اصل)
این سرخرطومی به طور عمده روی گیاه میزبان E. aucheri از تیره Asteraceae فعالیت دارد (شکل3-8). این سرخرطومی از دو منطقه دلفارد و دهسرد ( به ترتیب با ارتفاع 1657 و 1824 متری از سطح دریا) جمعآوری شد. این گونه اولینبار توسط فرموس (1987) به صورت تک نمونه از چشمه سرجاز ایران گزارش گردید و در جهان هم فقط از ایران گزارش شده است. تاکنون گیاه میزبان آن شناخته نشده بود که با بررسی‌هایی که طی این تحقیق انجام شد، برای اولین‌بار در جهان مشخص شد که گیاه میزبان این سرخرطومی از جنس Echinops، با نام علمی E. aucheri میباشد. نام فارسی این گونه شکرتیغال بوتهای است که در استان یزد نیز پراکنش دارد (زارع زاده و همکاران، 1386).
شکل3-8- گیاه میزبان سرخرطومی L. affinis (اصل)
Larinus grisescens Gyllenhal, 1835
طول بدن این سرخرطومی 8 میلیمتر و عرض آن 1/4 میلیمتر میباشد. بدن در حشرات کامل جوان پوشیده از یکسری مواد مومی به رنگ زرد روشن است (شکل3-9) ولی، در حشرات مسن بدن خاکستری تیره و پوشیده از موهای ریز زرد رنگ است؛ سر خاکستری رنگ و خرطوم سیاهرنگ، کشیده و باریک و دراز به طول 5/2 میلیمتر است (شکلهای3-9 و 3-10). شاخکها چماقی و همرنگ بدن و پوشیده از موهای سفیدرنگ میباشند؛ بندهایی انتهایی شاخک که تشکیل چماق را میدهند پوشیده از موهای طلایی رنگ هستند؛ پیشگرده و بالپوشها پوشیده از موهای زرد رنگ هستند؛ در قسمت انتهای ساق پا حدود 11 خار نوک تیز زرد رنگ وجود دارد (شکل3-11).
شکل3-9- حشره کامل جوان روی گیاه میزبان (اصل)
شکل3-10- نمای پشتی از خرطوم (اصل)
شکل3-11- خارهای انتهای ساق پا (اصل)
این سرخرطومی به طور عمده روی گیاه میزبان .Carthamus oxyachantha M. Bies از تیره Asteraceae فعالیت دارد (شکل3-12). این سرخرطومی در دو منطقه بافت و دهسرد (به ترتیب با ارتفاع 2316 و 1824 متری از سطح دریا) جمعآوری شد. این سرخرطومی برای اولین بار در ایران از بافت و دهسرد گزارش شد. این گونه در جهان در اروپای جنوبی و آسیای صغیر پراکنش دارد (ترمیناسین، 1967؛ لگالو و همکاران، 2010).
شکل3-12- گیاه میزبان سرخرطومی L. grisescens (اصل)
Larinus liliputanus Faust, 1890
سرخرطومی نسبتا کوچکی است که طول بدن آن 5/4 و عرض آن 7/1 میلیمتر است؛ بدن به رنگ خاکستری و پوشیده از موهای سفید است (شکل3-18)؛ سر دارای یک جفت چشم مرکب بزرگ و شاخکها به رنگ قهوهای روشن است؛ خرطوم کوچک و به طول 8/0 میلیمتر است (شکل3-13)؛ محل اتصال سر به قفس سینه قرمز رنگ است؛ پیشگرده دارای نقاط فرورفته میباشد؛ روی هر بالپوش 5 خط طولی مشاهده میشود که در امتداد این خطوط نقاط فرورفته وجود دارد؛ شکم پوشیده از موهای سفید متمایل به زرد است.
شکل3-13- سطح پشتی بدن (اصل)
این سرخرطومی به طور عمده روی گیاه میزبان Cousinia stocksii از تیره Asteraceae فعالیت دارد. این سرخرطومی از منطقه دهسرد (با ارتفاع 1824 متری از سطح دریا) جمعآوری شد. پراکنش این گونه در ایران از اصفهان، فارس، گلستان، ایلام، خوزستان، مازندران، تهران و آذربایجانغربی و در جهان از آسیای میانه، ایران و چین گزارش شده است (مدرساول، 1376؛ باقری و نصر اصفهانی، 1390؛ نعمت الهی، 2010، لگالو، 2010)
Larinus syriacus Gyllenhal, 1835
طول بدن این سرخرطومی 5/7 و عرض آن 9/3 میلیمتر است. بدن در حشرات کامل با یکسری مواد مومی به رنگ زرد روشن پوشیده شده است (شکل3-14)؛ شاخکها به رنگ قرمز هستند؛ خرطوم به طول 1/2 میلیمتر بوده و در انتها متورم است (شکل 3-14)؛ پیشگرده دارای نقاط فرورفته بوده و پوشیده از موهای زردرنگ است؛ طول پیشگرده 9/2 میلیمتر است. روی هر بالپوش 5 تا 6 خط طولی مشاهده میشود؛ بالپوشها پوشیده از موهای زرد رنگ هستند؛ شکم پوشیده از موهای زرد رنگ است (شکل 3-15)؛ پاها به رنگ قرمز حنایی است؛ در انتهای ساق پاها یک ردیف خارهای زرد رنگ وجود دارد.
شکل3-14- حشرات کامل L. syriacus از نمای پشتی (اصل)
شکل3-15- حشره کامل L. syriacus از نمای شکمی (اصل)
این سرخرطومی به طور عمده روی گیاه میزبان C. oxyachantha از تیره Asteraceae فعالیت دارد (شکل3-16). این سرخرطومی از دو منطقه بافت و دهسرد (به ترتیب با ارتفاع 2316 و 1824 متری از سطح دریا) جمعآوری شد. پراکنش این گونه در ایران از اردبیل، فارس، گلستان، کرمانشاه، مازندران و آذربایجانغربی و در جهان از اروپایجنوبی، آسیای میانه و آسیای صغیر گزارش شده است (مدرساول، 1376؛ ترمیناسین، 1969؛ لگالو و همکاران، 2010).