اینترنت در ایران و ارزشیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

4- تاثیر عدم کنترل و سانسور در شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی.
5- تاثیر بحث و یادگیری در شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی.
6- تاثیر فرار از واقعیت زندگی در شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی.
7- تاثیر متغیرهای زمینه‌ای(سن، جنس، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، درآمد و محل سکونت) بر عملکرد تحصیلی.
1-4- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
بین شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
فرضیه‌های ویژه
1- بین ایجاد روابط در شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
2- بین اوقات فراغت در شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
3- بین اطلاع و آگاهی در شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
4- بین عدم کنترل و سانسور در شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
5- بین بحث و یادگیری در شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
6- بین فرار از واقعیت زندگی در شبکه اجتماعی وایبر و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
6- بین متغیرهای زمینه‌ای (سن، جنس، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، درآمد و محل سکونت) با عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق
زندگی تحصیلی، یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. در این بین یکی از مسایل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزش هر کشور، مساله‌ی افت تحصیلی و پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آن کشور است (زهرا کار،1385). این پدیده علاوه بر زبان های هنگفت اقتصادی، سلامت روانی فراگیرندگان را مخدوش می نماید منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی درسی فراگیرنده از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر می گذارند (زهرا کار، 1384).
برای ارزیابی میزان اثر بخشی هر فعالیت و برنامه ای محصول نهایی یا برونداد آن را بررسی می‌کنند در نظام آموزشی این امر از طریق بررسی عملکرد تحصیلی می‌گیرد ارزشیابی‌ از کارکرد تـحصیلی از مـؤلفه‌های مـهم‌ فرآیند‌ تدریس‌ در مقاطع مختلف تـحصیلی‌ و آمـوزش عـالی است. براون و نایت‌2(1994) درباره اهمیت‌ ارزشیابی عملکرد تحصیلی‌ دانشجویان معتقد هستند، ارزشیابی کانون و قلب تجربه دانشجویان است. ارزشیابی در عرصهء تعلیم و تربیت و تدریس به دلایل مختلف واجد اهـمیت‌ اسـت. اهمیت‌ ارزشـیابی از یکسو از فوایدی ناشی است که برای دانشجویان، استاد، نظام برنامه درسی، نظام آموزشی‌ عـالی‌ و جـامعه دربر دارد و از سوی دیگر، به الزام‌های آموزشی متوجه است که‌ ارزشیابی از عملکرد‌ تحصیلی‌ دانشجویان را ضروری می‌کند.
ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول سال تحصیلی و بررسی عوامل مرتبط با آن یکی از ارکان ضرورت و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاهها می باشد. این امر در تدوین برنامه آموزشی بهتر، کیفیت ارتقاء آموزشی و نهایتا در اصلاح و بهبود کارآیی مسئولین مربوط تأثیر بسزایی دارد (شمس و فرشیدفر،1374 ).
در این میان شناخت عواملی که می تواند بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اثر بگذارد می بایست مورد توجه قرار گیرد.
طبق آخرین آمار به دست آمده در ماه ژوئن 2088 ضریب نفوذ اینترنت در ایران حدود 9/32 درصد برآورده شده که آن را در خاورمیانه در رتبه چهارم قرار می دهد همین آمار تعداد کاربران اینترنت در ایران را 33 میلیون نفر قلمداد می کند ضریب رشد اینترنت از سال 2000 تا 2008 برابر با 1/9 درصد بوده است که به به این معنی است که بیش از نیمی از کاربران اینترنت در خاورمیانه در ایران هستند (روزنامه همشهری 1378). علی رغم ممنوعیت، تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی، عضو شبکه های فیلتر شده هستند. سایت خبری عصر ایران تعداد کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک را در داخل کشور 6تا 12 میلیون نفر، مدیر سرویس دهنده وبلاگ «پرشن بلاگ»9 میلیون نفر و رئیس فناوری و اطلاعات سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور نیز تعداد کاربران ایرانی فیس بوک را 17 میلیون نفر برآورد نموده است (عصر ایران، 1390).