بازارکار جهانی و شایستگی های نیروی کار

دانلود پایان نامه

بازارکار جهانی و شایستگی های نیروی کار

صاحبنظران مختلف شایستگی ها و مهارتهای مختلفی را برای اشتغال در بازار کار جهانی و موفق بودن در انجام وظایف شغلی مطرح می کنند که به نمونه ای از آنها اشاره می شود.

صالحی عمران(1386) مهارتهای چهارگانه ای را به عنوان مهارتهای اشتغال زا نام می برد که عبارتند از علم چگونگی یادگیری، ارتباطات، مهارت تیمی و مهارت حل مسئله

اسپنسر و اسپنسر(1993) شش گروه شایستگی را به شرح ذیل شناسایی کردند:

1)پیشرفت و عمل   2) کمک و خدمت رسانی  3) نفوذ  4) اداره کردن  5) شناخت  6) اثربخشی شخصیتی

رابینسون (2000) نیز مهارتهای آکادمیک پایه، مهارتهای تفکر برتر، کیفیات شخصی را به عنوان مهارتهای اشتغالزا در عصر جهانی شدن ذکر می کنند.

مهارت خواندن، نوشتن، علوم، ریاضیات، ارتباط شفاهی، گوش دادن جزء مهارتهای آکادمیک پایه و  مهارت یادگیری، استـدلال، تـفکر خـلاقانه، تصمیم گیری و حل مساله جـزء مـهارتهای تـفکر برتـر محسوب می شود. کیفیات شخصی مواردی همچون داشتن اعتماد به نفس، کنترل خود، مسولیت داشتن، مهارتهای اجتماعی، انعطاف پذیری، دقیق و کارا، خود هدایت شونده، نگرش کاری مناسب، مـشـارکتهای گـروهی، خـود انـگیزنده و روحیه کار تیمی را شامل می شود.

هاست (1999)، پنج نوع صلاحیت: صلاحیت فنی، سروکار داشتن با ابهام و گوناگونی، پیوند با زمینه، پیدایی وپایداری، مدیریت انگیزش، عاطفه و آرزو و کار گزاری و مسولیت را به عنوان شایستگی های اساسی  ذکر کرد.

لوری ومورنن (1999) مهارتهای ازقبیل سواد ومحاسبه، ارتباط، کارگروهی، مهارتهای درون شخصی و اطلاعات را به عنوان مهارتهای اشتغالزا معرفی کردند.

دانشگاه لیدز (2008) در انگلستان فهرست دیگری از مهارتها و شایستگی های مورد نیاز در بازار کار جهانی را ارائه نموده است که عبارتند از: ارتباطات بین فردی، ارتباطات نوشتاری، کار تیمـی، انـعطاف پذیری، حـل مساله، تصمیم گیری، مذاکره، رهبری،خلاقیت، آگاهی تجاری، توسعه حرفه ای، خود آگاهی (کرمی و دیگران، 1387).

اما یکی از جامع ترین فهرست مهارتهای  مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار امروز توسط دپارتمان تعلیم و تربیت،علوم و آموزش(DEST)، اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا(ACCI) و شورا کسب و کار استرالیا(BCA) ارائه شده است. که در جدول ذیل آمده است.

جدول شماره 2-1- شایستگیهای مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی (نقل از کرمی و دیگران، 1387)

  ابتکار

 

اتخاذ راه حلهای جدید

توسعه چشم انداز بلند مدت استراتژیک

خلاق بودن

شناسایی فرصتهایی که برای دیگران روشن نیست

تبدیل ایده ها به عمل

ارائه دامنه ای از گزینه ها

راه حلهای نوآورانه و مبتکرانه

ارتباطات

 

گوش دادن و درک کردن

صحبت کردن بصورت شفاف

نوشتن مطابق با نیاز خواننده

مذاکره مسئولانه

خواندن مستقلانه

همدلی

درک نیازهای درونی وبیرونی مشتریان

ترغیب نمودن اثر بخش

کار تیمی کارکردن با افراد با سن،جنس،نژاد،مذهب و یا جهت گیری سیاسی متفاوت

کارکردن به عنوان یک فرد و به عنوان یک عضو تیم

دانستن اینکه چگونه نقشی را به عنوان عضو تیم تعریف کند

بکار بردن مهارتهای کار تیمی در موقعیتهای مختلف مانند بحران

شناسایی نقاط قوت اعضاء تیم

مربیگری، منتورینگ و دادن بازخورد

 

فناوری

 

دارا بودن دامنه ای از مهارتهای پایه

بکار بردن  IT به عنوان ابزار مدیریتی

بکار بردن IT جهت سازماندهی داده ها

تمایل داشتن به یادگیری مهارتهای جدید IT

دارابودن دانش ایمنی و بهداشت شغلی یرای بکار بردن فناوری

داشتن صلاحیت جسمانی مناسب

  مدیریت خود داشتن چشم انداز و اهداف شخصی

ارزیابی و بهبود عملکرد خود

داشتن دانش و اعتماد نسبت به ایده ها و چشم انداز خود

تبدیل به عمل نمودن ایده ها و چشم انداز خود

پاسخگو بودن

     حل مسأله

   

 

     حل مسأله

   

ارائه راه حلهای نوآورانه و خلاقانه

ارائه راه حلهای عملی

نشان دادن استقلال و ابتکار در تعریف مساله ها و راه حلهای آنها

حل مسأله در تیم ها

بکار بردن راهبردهای مختلف جهت حل مسأله

بکار بردن ریاضیات شامل بودجه بندی و مدیریت مالی برای حل مسائل

بکار بردن راهبردهای حل مساله مطابق دامنه حوزه های مختلف

آزمودن فرضیات،در نظر گرفت زمینه داده ها و محیط

   برنامه ریزی مدیریت زمان و اولویت بندی امور

مبتکر بودن و تصمیم گیری

وضع اهداف پروژه روشن و قابل حصول

مشارکت در برنامه ریزی و بهبود مداوم

گردآوری،تحلیل و سازماندهی اطلاعات

برنامه ریزی جهت استفاده از منابع مختلف مانند زمان،پول و…

درک نظام کسب و کار پایه و روابط آنها

تخصیص افراد و منابع برای وظایف

انطباق تخصیص منابع بنا به موقعیتهای مختلف

تخمین زدن،ارزیابی گزینه ها و بکار بردن معیارهای ارزیابی

ارائه چشم انداز و برنامه اجرایی جهت تحقق آن

    یادگیری مدیریت یادگیری خود

کمک به یادگیری جمعی در محیط کار

بکاربردن رسانه های مختلف برای یادگیری از قبیل منتورینگ،مقاله، دوره،

بکار بردن یادگیری برای امور فنی (مانند محصولات) و امور انسانی(مانند بین فردی)

داشتن اشتیاق برای یادگیری مداوم

تمایل به یادگیری در هر موقعیتی

باز بودن برای ایده ها و فنون جدید

آماده بودن برای صرف زمان و تلاش در یادگیری مهارتهای جدید

تأیید نیاز به یادگیری به منظور تسهیل تغییر

بطور خلاصه گر چه صاحبنظران مختلف فهرستهای مختلفی را از مهارتهای اشتغال زا و موثر در موفقیت شغلی  ارائه نموده اند اما عمده مهارتها مانند کار تیمی، ارتباطات، تصمیم گیری و … میان هـمه آنها  مشترک می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک