بازاریابی سازمان و ارتباطات سازمانی

دانلود پایان نامه

( انگوین و لی بلانک، 2001)تصویر سازمانی مجموعه ای از عقاید، ایده ها و احـساساتی اسـت کـه عامـه مـردم نسبت به یک سازمان دارند.
(کریستنسن و آسکگارد،2001؛ بارنت و همکاران،2006؛ بویل ،1996؛ آبرات و موفوکنگ،2001)هویت سازمانی به مجموعـه ای ازسمبل ها اطلاق می شود که در راستای انتقال ادراک ایده آل از سازمان بـه جامعـه بیرونـی طراحـی و مدیریت می شوند.
اعتبار سازمانی حاصل تجمیع ادراکـات یـک ذینفـع در مـورد شـیوه پاسخگویی شرکت یا سازمان به تقاضاها و انتظارات ذینفعان است.
محیط فیزیکی در این تحقیق به ویژگیهای ملموس فیزیکی اشـاره دارد کـه بـر شـکل گیـری تـصویرسازمانی تاثیر گذارند. این خصوصیات شامل اتمسفر، دکوراسیون، نورپردازی و مبلمان، ظاهر ساختمان و زمین اطراف آن است.
پرسنل در ارتباط با مشتری و محیط فیزیکی عواملی مهم در تشریح تصویر سازمانی هستند و مدیریت بایستی عوامل محیطی را که خدمات در آن ارائه می شوند را کنترل کند و پرسنل را متقاعد کنـد کـه توجه به کیفیت بخشی از وظیفه و شغل آنان است.
(کلر،2008، 264)ارتباطات سازمانی به مجموعه ای از برنامه ها اتلاق می شود که به منظور حفظ یـا ارتقـاء تـصویر شرکت و یا محصولات آن به کار می روند.
تعریف محقق از سطح خدمات به تنوع خدمات،نوآورانه بودن ،سرعت ارائه خدمات و تناسب خدمات بانیازهای مشتریان اشاره دارد.
(رابینز،1383) فناوری به اطلاعات ،تجهیزات ،فنون و فرایندهای لازم برای تبدیل نهاده ها بـه سـتاده هـا اطـلاق مـیشود.علیرغم اینکه فناوری مفاهیم ضمنی ماشینی و صنعتی را در بر دارد اما تقریباً همه متفق القولنـد که فناوری در هر سازمانی اعم از صنعتی یا خدماتی قابلیت کاربرد دارد.
(تیلور و دیگران، 2004)وفاداری تعهدی عمیق به خرید دوباره یک محصول یا خدمت برتری داده شده در آینده اسـت کـه بـه معنای خرید دوباره از یک برند علیرغم وجود تاثیرات محیطی واقـدامات بازاریابی رقبا بـرای تغییررفتار است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعیین ورودیها و خروجیها و استفاده از شبکه ها

2-1- مقدمه
علاقه مدیران و محققان در جهت اندازه گیری و کمی کردن تصویر به دهه 1970 بر می گردد.اینگونه مطالعات اغلب بر تصویر سازمانی از دیدگاهی چند بعدی تمرکـز مـی کردنـد. سـپس در دهـه 1980 تعداد زیادی از مطالعات جهت شناسایی ابعاد صـحیح تـصویر از طریـق تکنیـک هـای چنـد متغیـریصورت گرفتند.(فلاویان و همکاران ،2004) مطالعات بلیمروگریستر (2006) بیانگر اینست که تصویر سازمانی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است.
به زعم بلیمروگریستر (2006) مفهوم سازی یکی از ابعاد بازاریابی سازمانی است و تصویر سازمانی زیـرمجموعه ای از مقوله مفهوم سازی است و با ادراکات افراد، گروهها و جوامع از سازمان سروکار دارد.
(کاندامپلی و هوی ،2007)محققـان، مقولـه تـصویر را مقولـه ای پیچیـده مـی داننـد زیـرا تـصویر چیـزی فراتـر از مجموعـه ویژگی های یک شرکت است.
در این فصل ابتدا به مبحث تصویر سازمانی پرداخته می شود و همچنین عوامل اثرگذار بر تصویر سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه به مبحث وفاداری در میان مشتریان و ادبیات مربوط به آن پرداخته و در انتها بابیان پیشینه خارجی و پیشینه داخلی پژوهش و ذکر مدل مفهومی تحقیق پژوهش این فصل به پایان می‌رسد.
2-2- تصویر سازمانی
2-2-1- تصویر
(لمینیک و همکاران ، 2003) تصویر سازمانی را می توان با عناوینی نظیر ” تصویر شرکت” و یا “تصویر مؤسسه “جایگزین نمود .تمامی این عناوین ،بیانگر مفاهیم یکسانی می باشندبنـابراین در این پایان نامه از واژه تصویر سازمانی استفاده شده است.
تعاریف زیادی از تصویر در ادبیات روانشناسی و بازاریابی ارائه شده اند. (انگوین و لی بلانک،1998) در مطالعات گوناگون تصویر را با مفاهیم نزدیک اما با واژگان متفاوت تعریف می کنند.