بازار سرمایه ایران و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه
از مباحث فوق، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که وجود بازارهای داغ و سرد در بازارهای IPO نشاندهنده وابستگی زمانبندی IPO به شرایط متفاوت کلان اقتصاد میباشد. شاید بتوان گفت که بازارهای داغ زمانی اتفاق میافتد که انتخاب نامطلوب پایین است و مزیت و سود عرضه سریعتر برای شرکتهای بدتر (مثل شرکتهای با قیمت سهام بالاتر)، بیشتر از هزینه عرضه دیرتر برای شرکتهای بهتر است (بوسابا و لی ، 2009).
متغیّری که بیشترین استفاده را در مطالعات برای سنجش عملکرد آتی شرکتها داشتهاست، بازگشت سرمایه میباشد. جین و کینی (1994) از بازگشت سرمایه (ROA) و جریان وجوه نقد عملیاتی تقسیم بر کل داراییها ، برای سنجش عملکرد آتی شرکتهای IPO استفاده کردهاند. چی و پادگت (2006) در مطالعه شرکتهای IPO چینی، از سودآوری برای سنجش عملکرد آتی استفاده کرده و نشان دادند این شرکتها با کاهش سودآوری مواجه میشوند. مطالعات بسیاری نیز وجود دارد که نشان میدهد شرکتهای IPO عمدتاً شاهد افزایش سرمایه کل و میزان فروش میباشند (جین و کینی، 1994، میکلسون و همکاران، 1997).
چارچوبی که باربر و لیون (1996) برای سنجش عملکرد ارائه دادهاند در پژوهشهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفتهاست، بدین صورت که عملکرد مالی، توسط 3 شاخص اصلی سودآوری ، توان پرداخت بدهیها و کارایی که هر کدام دارای سنجههای مخصوص به خود هستند، مورد مطالعه قرار میگیرد.
با توجّه به ادبیات موضوع، در این پژوهش از شاخص بازگشت سرمایه (ROE) که میتواند به صورت قابلقبولی معیاری از عملکرد مالی آتی شرکت بوده و شاخصهای فوق را به نوعی مورد پوشش قراردهد، استفاده شدهاست. نحوه محاسبه آن به صورت مقدار سودخالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام، میباشد.
مطالعات داخلی
طی دههای گذشته بسیاری از کشورها به واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و کوچکسازی دولت اقدام کردهاند (قورچیان و حیدری کرد زنگنه، 1387). این فرآیند که خصوصیسازی نام دارد، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را بههمراه دارد. روش‌های مختلفی برای خصوصی‌سازی وجود دارد که یکی از پر‌کاربرد‌ترین آن‌ها واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و عامه‌ی مردم، از طریق بورس اوراق بهادار است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی در ایران به روش‌های واگذاری مالکیت و یا واگذاری برخی فعالیت‌های شرکت با فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار به عنوان اولویت اول و سایر روش‌های واگذاری از قبیل مذاکره و مزایده صورت می‌پذیرد.
با توجّه به سیاستهای کلان کشور، لزوم مطالعه در زمینه خصوصیسازی در بخش داخلی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفقیتآمیز آن به شدت احساس میشود. مطالعات داخلی در زمینه عرضههای عمومی اولیه صورت گرفتهاست که هرکدام سعی در شناخت ابعادی از این فرآیند دارند.
جبارزاده کنگرلویی و عسگری (1389)، در پژوهش خود از وجود بازده غیرعادی مثبت طی 12 ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکتهای نمونه در بورس اوراق بهادار تهران گزارش میدهند.
در پژوهشی دیگر، مهرانی و همکاران (1388) از وجود بازده غیرعادی کوتاهمدت و بلندمدت در سهام عرضههای عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط نبود حباب قیمتی و نیز وجود بازده غیرعادی کوتاهمدت در شرایط وجود حباب قیمتی، خبر میدهند.
نصراللهی و همکاران (1388) با بررسی بازده سهام شرکتها، قبل و بعد از نخستین عرضه عمومی، به این نتیجه میرسند که بین بازده سهام شرکتهای واگذار شده، قبل و بعد از خصوصیسازی، تفاوت معنیداری وجود دارد.
نیکبخت و همکاران (1388)، در پژوهش خود بیان کردند که تنها دو متغیّر اندازه شرکت به صورت معکوس و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام به صورت مستقیم، با بازده غیرعادی شش ماهه شرکتهای پذیرفته در بورس، رابطه دارد.
باقرزاده (1384) در مطالعه خود به این نتیجه میرسد که شرکتهای IPO در بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت،22/38% بازده غیرعادی مثبت و در بلندمدت در مقایسه با شاخص کل بازار و عملکرد شرکتهای همتای خود در صنعت به ترتیب 11% و 7% بازده منفی ایجاد کردهاند.
ظریففرد و مهرجو (1383) با بررسی رفتار قیمتی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382-1378، به این نتیجه رسیدند که در طی بازه زمانی مورد مطالعه، بازده کوتاهمدت شرکتهای تازه پذیرفته در بورس اوراق بهادار، بیشتر از بازده کوتاهمدت بازار است.
همانگونه که ملاحظه میشود در داخل کشور، تحقیقات متنوعی در زمینه عرضه عمومی اولیه صورت گرفتهاست، امّا کمبود پژوهشها در حوزههایی که به طور مشخص به تعیین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد مالی بلندمدت شرکتهای IPO بپردازد، مشاهده میشود. در این پژوهش با تکیه بر مطالعات انجامگرفته در داخل و خارج کشور به دنبال رفع این خلأ میباشیم.
جمع‌بندی فصل دوم
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تجربی موجود مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شد. به طور مشخص، سعی شد که با پوشش ادبیات موضوع در زمینه عرضه عمومی اولیه، دلایل و چرایی رویآوری به IPO مشخص شود. ابتدا با مرور تئوریهای مطرح شده در این حوزه، علل کلی گرایش به سمت IPO مطرحشد و به دنبال آن، مطالعات تجربی تاییدکننده و یا ردکننده هریک از این فرضیات ارائه گردید. سپس با مطرح نمودن متغیّرهای تأثیرگذار در حوزه IPO و دستهبندی آنها، شمایی کلّی از فاکتورهای تعیینکننده و توضیحدهنده عملکرد کوتاهمدت و بلندمدت نخستین عرضه عمومی ارائه شد و در نهایت، با مرور مطالعاتی که به بررسی عملکرد آتی IPO و تأثیر متغیّرهای مورد مطالعه بر عملکرد پرداختهبودند، پشتوانه تجربی برای پژوهش و آزمون فرضیات، ارائه گردید.
خلاصهی منابع مطالعه شده در زمینهی انگیزههای عمومیشدن و بررسی عملکرد IPOها و عوامل تأثیرگذار، به ترتیب در جداول ۲-1 و ۲-2 آورده شده است.
دلایل رویآوری به عرضه عمومی در پیشینه پژوهش
دلایل رویآوری به عرضه عمومی اولیه مطالعات مرتبط
بهبود ساختار سرمایه براو و همکاران (2006)
شناخت سرمایهگذار وافزایش اعتبار مرتون (1987)
بانسل و میتو (2001)
رشد در فروش فیشر (2000)
فرصتهای سرمایهگذاری کیم و ویسبک (1963)
ریتر و ولچ (2002)
فرصتهای رشد بالادر آینده پاگانو و همکاران (1998)