بازار سرمایه ایران و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

مهرانی و همکاران 1388 وجود بازده غیرعادی کوتاهمدت و بلندمدت در سهام عرضههای عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط نبود حباب قیمتی
نصراللهی و همکاران 1388 گزارش تفاوت معنیدار بین بازده سهام شرکتهای واگذار شده، قبل و بعد از عمومیشدن
نیکبخت و همکاران 1388 گزارش رابطه میان اندازه شرکت به صورت معکوس و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام به صورت مستقیم، با بازده غیرعادی شش ماهه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
باقرزاده
1384 شرکتهای IPO در بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت، بازده غیرعادی مثبت و در بلندمدت در مقایسه با شاخص کل بازار و عملکرد شرکتهای همتای خود در صنعت بازده منفی ایجاد کردهاند
ظریففرد و مهرجو 1383 طی بازه زمانی مورد مطالعه، بازده کوتاهمدت شرکتهای تازه پذیرفته در بورس اوراق بهادار، بیشتر از بازده کوتاهمدت بازار است
(منبع: یافتههای تحقیق)
روش‌شناسی تحقیق
مقدمه
در این فصل ابتدا فرضیات تحقیق را مطرح کرده و سپس با توجّه به فرضیات، مدل تحقیق ارائه می‌شود. در ادامه به روش انجام تحقیق پرداخته و پس از آن جامعه تحقیق و نمونهی آماری مورد بررسی، توضیح داده می‌شوند. در پایان نیز روش‌های آماری مورد استفاده در بررسی استواری متغیّرها و تحلیل فرضیات معرفی و تشریح خواهندشد.
فرضیات تحقیق
با درنظرگرفتن استواری هر کدام از ده متغیّر مورد بررسی، فرضیات زیر در هر زیربازه و درکل بازه، قابل تحقیق است:
فرضیه۱) سرمایه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۲) سوددهی، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۳) اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۴) سن شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه۵) اهرم مالی، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه6) زیرقیمت بودن، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه7) زمان ورود (بازار داغ)، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه8) درصد عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه9) حجم عرضه اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
فرضیه10) فاصله زمانی پذیرش و عرضه، تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکت دارد.
مدل تحقیق
پس از مرور اجمالی پیشینه تحقیق حاضر و بررسی تأثیر عوامل مختلف در اجرای موفقیتآمیز IPO و با مد نظر قراردادن مطالعات و مدل‌های مختلف عملکرد مالی آتی شرکتها پس از عرضه عمومی اولیه، خصوصاً مطالعات (جین و کینی (1994)، ریتر (1995)، هبیب و لجنگکویست (2001)، لوگران و ریتر (2004)، باتلر و همکاران (2009)، ون و کائو (2013)) و نیز با در نظرگرفتن فرضیات پژوهش، مدل تحقیق به صورت شکل 3-1 پیشنهاد می‌گردد.
مدل تحقیق