بازار سرمایه ایران و ریسک سیستماتیک

دانلود پایان نامه

بطور تلویحی ادعای فرضیه فرعی اول را نمیتوان پذیرفت و رابطه معناداری بین فرصتهای رشد بعنوان معیار مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری و سطح شهرت تجاری در شرکتهای قلمرو این تحقیق وجود ندارد لذا این فرضیه مورد پذیرش واقع نمیگردد.
در خصوص فرضیه فرعی دوم:
همچنین نتایج بدست آمده از نگاره (5-2) نشان میدهد که ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین متغیر فرصتهای رشد (IOS) و اندازه شرکت (LSIZE) تقریباً 032/0 میباشد که نشان میدهد میزان ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته در سطح خیلی ضعیفی است و پراکندگی در اطراف خط رگرسیون خیلی زیاد است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در سطح معناداری 05/0 چون p- مقدار برابر با 484/0 است لذا، این مقدار از 05/0 بیشتر میباشد. از اینرو، فرض H0 رد نمیشود. بنابراین، بین فرصتهای رشد (IOS) و اندازه شرکت (LSIZE) رابطه معناداری وجود ندارد.
بطور تلویحی ادعای فرضیه فرعی دوم را نمیتوان پذیرفت و رابطه معناداری بین فرصتهای رشد بعنوان معیار مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری و اندازه شرکت در شرکتهای قلمرو این تحقیق وجود ندارد لذا این فرضیه مورد پذیرش واقع نمیگردد.
در خصوص فرضیه فرعی سوم:
بعلاوه یافتههای بدست آمده از نگاره (5-2) نشان میدهد که ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین متغیر فرصتهای رشد (IOS) و سطح سودآوری (ROA) تقریباً 521/0 میباشد که نشان میدهد میزان ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته در سطح قویتری است و پراکندگی در اطراف خط رگرسیون کم است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در سطح معناداری 05/0 چون p- مقدار برابر با 0001/0 است لذا، این مقدار از 05/0 کمتر میباشد. از اینرو، فرض H0 رد میشود. بنابراین، بین فرصتهای رشد (IOS) و سطح سودآوری (ROA) رابطه معناداری وجود دارد.
بطور تلویحی ادعای فرضیه فرعی سوم را میتوان پذیرفت و رابطه معناداری بین فرصتهای رشد بعنوان معیار مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری و سطح سودآوری در شرکتهای قلمرو این تحقیق وجود دارد لذا این فرضیه مورد پذیرش واقع میگردد.
در خصوص فرضیه فرعی چهارم:
نتایج بدست آمده از نگاره (5-2) نشان میدهد که ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین متغیر فرصتهای رشد (IOS) و سطح اهرمی (LEV) تقریباً 107/0- میباشد که نشان میدهد میزان ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته در سطح ضعیفی است و پراکندگی در اطراف خط رگرسیون زیاد است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در سطح معناداری 05/0 چون p- مقدار برابر با 018/0 است لذا، این مقدار از 05/0 کمتر میباشد. از اینرو، فرض H0 رد میشود. بنابراین، بین فرصتهای رشد (IOS) و سطح اهرمی (LEV) رابطه معناداری وجود دارد.
بطور تلویحی ادعای فرضیه فرعی چهارم (فرضیه منفی) را میتوان پذیرفت و رابطه معناداری بین فرصتهای رشد بعنوان معیار مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری و سطح اهرمی در شرکتهای قلمرو این تحقیق وجود دارد لذا این فرضیه مورد پذیرش واقع میگردد.
در خصوص فرضیه فرعی پنجم:
در نهایت، نتایج بدست آمده از نگاره (5-2) نشان میدهد که ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین متغیر فرصتهای رشد (IOS) و سطح ریسک سیستماتیک (BETA) تقریباً 058/0- میباشد که نشان میدهد میزان ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته در سطح ضعیفی است و پراکندگی در اطراف خط رگرسیون زیاد است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده در سطح معناداری 05/0 چون p- مقدار برابر با 206/0 است لذا، این مقدار از 05/0 بیشتر میباشد، از اینرو فرض H0 رد نمیشود. بنابراین، بین فرصتهای رشد (IOS) و سطح ریسک سیستماتیک (BETA) رابطه معناداری وجود ندارد.
بطور تلویحی ادعای فرضیه فرعی پنجم (فرضیه منفی) را نمیتوان پذیرفت و رابطه معناداری بین فرصتهای رشد بعنوان معیار مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری و سطح اهرمی در شرکتهای قلمرو این تحقیق وجود ندارد لذا این فرضیه مورد پذیرش واقع نمیگردد.
در خصوص فرضیه اصلی تحقیق:
همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از نگارههای (5-2) و (5-3)، ضریب تعیین (R2) برابر با 004/0 میباشد یعنی میزان 0.4 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط مدل این تحقیق و متغیرهای مستقل آن تبیین می شود. همچنین نتایج همبستگی بدست آمده، گویای ارتباط ضعیف متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحقیق میباشد که در نتایج فرضیات فرعی مطرح گردیدند و نگارههای اضافی در قسمت ضمائم آورده شده است.
بطور تلویحی ادعای فرضیه اصلی تحقیق که حاکی از «قدرت توضیحدهندگی بالای مدل مییرز جهت اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای قلمرو این تحقیق» بود را نمی توان پذیرفت لذا فرضیه اصلی تحقیق مورد پذیرش واقع نمیگردد.
بنابراین، مدل مییرز جهت اندازهگیری فرصتهای سرمایهگذاری در قلمرو شرکتهای تحقیق و یا در بازار سرمایه ایران دارای قدرت توضیحدهندگی بالایی نیست.
نگاره (5-3)– کفایت مدل رگرسیونی
Model Summaryb
Model
R
R Square