بازده حقوق صاحبان سهام و حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

x6 .283 .310 .833 1 .361 1.327
x7 4.027 1.272 10.018 1 .002 56.083
x11 .227 .094 5.799 1 .016 1.255
x12 .838 .296 8.001 1 .005 2.312
x14 .068 .036 3.458 1 .063 1.070
Constant -2.635 .572 21.239 1 .000 .072
Step 7a x1 .436 .145 9.078 1 .003 1.546
x2 -.413 .143 8.302 1 .004 .662
x3 .077 .038 4.023 1 .045 1.080
x4 .007 .003 6.300 1 .012 1.007
x7 4.249 1.180 12.970 1 .000 70.065
x11 .222 .095 5.403 1 .020 1.248
x12 .810 .295 7.544 1 .006 2.248
x14 .070 .037 3.673 1 .055 1.073
Constant -2.455 .526 21.804 1 .000 .086
نتایج حاصل نشان می دهد به روش پس رونده طی 7 مرحله صورت گرفته است. بطوریکه در مرحله آخر متغیرهای x1,x2,x3,x4,x7,x11,x12 و x14 بعنوان متغیرهای نهایی در مدل انتخاب شده اند. بطوریکه سطح معنی داری آماره های Wald برای ضرایب متغیر های مذکور کمتر از 0.05 است ، این بدان معنی است که فرض صفر فوق برای متغیر های مذکور رد می شود و لذا ضرایب مزبور معنی دار هستند .
به این ترتیب شکل کلی تابع لاجیت بدست آمده به روش پیش رونده، به صورت زیر می باشد :

ـ تفسیر ضرایب
نسبت سود خالص به فروش شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 0.43 افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.546 درصد افزایش خواهد یافت.
نسبت سود ناخالص به فروش شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 0.41 واحد کاهش خواهد یافت. بعبارتی اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 0.661 درصد افزایش خواهد یافت.
بازده دارایی های شرکت
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر بازده دارایی های شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 0.077 واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر بازده دارایی های شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.08 درصد افزایش خواهد یافت.
بازده حقوق صاحبان سهام
این ضریب نشان دهنده آن است که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به طور متوسط 0.007 واحد افزایش خواهد یافت. بعبارتی اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به طور متوسط 1.007 درصد افزایش خواهد یافت.