بازده حقوق صاحبان سهام و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سالهای 1386 تا 1390را شامل میشود.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
متغیرهای پژوهش
در این تحقیق 3 متغیر مالی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته، انتخاب شده است. در تحقیق حاضر نیز از دادههای سالانه برای دوره زمانی 1386 لغایت 1390 استفاده شده است. قبل از برآورد و انجام آزمونهای مربوطه لازم است به معرفی متغیرهای به کار رفته در الگو پرداخته میشود:
گردآوری دادههای مربوط به ارزش بازار، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی به صورت سالانه از اطلاعات قبلی (تاریخی) است که بر اساس دادههای سالهای 1386 لغایت 1390 از گزارشات سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری گردیده است در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی و آمار و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردیده است.
متغیرهای مستقل و نحوه محاسبه آنها
متغیری است که به وسیله پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. در این تحقیق، متغیرهای مستقل شامل ارزش دفتری، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد خالص و کیفیت منابع انسانی میباشند. و نحوه محاسبه متغیرها به شرح زیر میباشد:
مالکیت نهادی
به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده مالک آن است، یعنی اینکه سهامداران نهادی
حداقل 50 درصد کل سهام منتشره را کنترل کنند در غیر این صورت متغیر مالکیت نهادی صفر تعیین می شود.
مالکیت شرکتی
به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده اشخاص حقوقی غیردولتی هستند.
مالکیت مدیریتی
سرمایه گذاران مدیریتی نیز شرکتهای خانوادگی هستند که عمده مالکیت شرکت در اختیار یک خانواده یا گروه فامیلی است.
متغیر وابسته و نحوه محاسبه آن
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیشبینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی مورد بررسی قرار میگیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن، میتوان پاسخها یا راه حلهایی را برای مسئله شناخت (خاکی، 1378). متغیر وابسته این پژوهش ارزش بازار شرکتها است و نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد:
ارزش بازار(MV)
ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قیمت معامله موید ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود.
روش تحقیق
در مطالعه حاضر، روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. چرا که پژوهشهای کاربردی پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرد و مطالعه انجام شده نیز با امید فراهم کردن مقدمات اصلاح و کارآمد شدن بازار سرمایه و ارایه توصیهها و رهنمودهای کاربردی، انجام شده است.