بازده غیر عادی و اقتصاد نوین

دانلود پایان نامه

برای تشریح بهتر مدل مذکور ،بازده غیر عادی بانک اقتصاد نوین را که از نمونه های تحقیق می باشد محاسبه می کنیم.
این شرکت اعلان سود براوردی خود را برای سال منتهی به 30/12/1383در تاریخ 12/02/1383 به اطلاع عموم رسانده است برای محاسبه بازده غیر عادی ،بازده قیمت و بازده شاخص این شرکت برای دوره قبل از اعلان سود به شرح زیر بدست آمده است.
01927.=0047.-02397.=بازده غیر عادی 02397.=بازده قیمت
0047.=بازده شاخص
از آنجایی که داده های گردآوری شده بر روی یک مجموعه ی خاصی از شرکت ها با ویژگی های ذکر شده انجام می گیرد و تاثیر عامل ثابتی (اعلان سود) را در بازه ی 21 روزه قبل از اعلان و21 روزه بعد از اعلان را مورد سنجش قرار داده ایم برای انجام آزمون فرضیات از تحلیل نمونه های جفت شده یا زوجی استفاده می کنیم.
مبنای آزمون سه فرضیه مطرح شده در این تحقیق آزمون مقایسه زوج هاو آزمون رتبه علامت دار (ویلکوکسون) می باشد.آماره ویلکوکسون برای آزمون فرضیه صفر ،بر این فرض مبتنی است که نمونه ها از جامعه ای غیر نرمال گرفته شده است.برای بررسی نرمالیتی که پیش نیازی برای صحت آزمون tمی باشد از آماره کولموگروف-اسمیرنف استفاده می شود .
9-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ،که به افتخار دو آماردان روسی به نام های ا.ان.کولموگورف
و ان.وی اسمیرنوف به این نام خوانده می شود،روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های اماری منتخب است ؛ بنابراین آزمون کولموگورف – اسمیرنوف ،که آن را با s-k نشان می دهیم .
یکی از مزایای ازمون k-s که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد . در آزمون فرض صفری که آزمون خواهیم کرد ،توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با حدس و گمان و یا قرائن مختلف فکر کردیم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد .آماره آزمون k-s را با nD نشان می دهیم .آزمون ks مبتنی بر جدول خاصی است که آن را به صورت جدول در پیوست آورده ایم .اگر آماره آزمون از مقدار جدول کوچک تر باشد فرض صفر پذیرفته ،در غیر این صورت رد می شود .
آماره آزمون برابر است با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبی تجمعی ،یعنی :

که در آن oF و eF به ترتیب فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی و فراوانی نظری نسبی تجمعی است.
یکی از روش های آزمون فرض 0 µ=µ روش آزمون علامت است.آزمون علامت نیز به نوبه خود به (آزمون علامت تک نمونه ای) و (آزمون علامت زوج نمونه ای) تفکیک می شود.
10-3-آزمون علامت یک نمونه ای:
این آزمون موقعی به کار می رود که می خواهیم از جامعه متقارن پیوسته ای نمونه ای بگیریم به طوری که احتمال اینکه عددی کوچک تر از میانگین و یا بزرگتر از آن باشد 2/1است.در این آزمون می خواهیم صحت فرض 0 µ=µ
که آن را فرض صفر می نامیم وµ که میانگین نمونه است ،با توجه به نمونه nتایی آزمون کنیم.روش بدین صورت است که هر یک از مقادیر نمونه را از میانگین مورد ادعا ، µ ،کم می کنیم.اگر تفاضل مثبت بود علامت <<+>>و اگر منفی بود علامت <<->>را می نویسیم و اگر تفاضل صفر بود ،آن نمونه را حذف می کنیم.هر نمونه 2/1شانس دارد که به آن علامت +داده شود؛ بنابراین تعداد علامت های مثبت توزیع دو جمله ای با پارامتر های n و np دارد که در آن 2/1=p است .اگر تعداد نمونه کم باشد ،برای آزمون فرض به جدول احتمال های تجمعی دو جمله ای مراجعه می کنیم ،ولی اگر n بزرگ باشد توزیع نرمال تقریب خوبی برای دو جمله ای است .
11-3-آزمون رتبه علامت دار
آزمون علامت که در قسمت قبل بحث شد ساده است ،ولی چون مقادیر کمتر و یا بیشتر از 0 µرا با علامت <<->>و <<+>> نشان داده و تنها از آنها در آزمون استفاده می کند باعث از دست دادن میزان قابل ملاحظه ای از اطلاعات می شود .دو مجموعه تفاضلهای زوجی را ،که در شکل زیر به صورت نقطه در روی محور رسم شده است،با هم مقایسه کنید. در هر دو حالت <<الف و ب >> 6= n است که تعداد علامتهای مثبت 4 تاست ،ولی حالت <<ب>>مبین انتقال بیشتر توزیع به سمت راست است ،زیرا تفاضلهای مثبت بیش از تفاضل های منفی از صفر دورند ،اما در آزمون علامت فرقی بین این دو قائل نمی شوند و به نتایج یکسانی برای هر دو منجرمی شود.
کاری که <<آزمون رتبه علامت دار >>می کند این است که وزن های بیشتر را به علامت هایی می دهد که از صفر دورند .در آزمون رتبه علامت دار ،تفاضلهای زوجی بر حسب قدر مطلق مقادیر شان مرتب می شوند.تفاضلهای صفر را باز هم کنار می گذاریم و اگر قدر مطلق دو یا چند تفاضل یکسان باشند به هر یک از آنها میانگین رتبه هایی را که تواماٌ اشغال می کنند ،تخصیص می دهیم .برای تشکیل آماره آزمون ، +T ،رتبه های مربوط به مشاهدات مثبت را با هم جمع می کنیم.برای مقادیر کوچک n ،آزمون فرض صفر چه برای آزمون یک نمونه ای و چه برای آزمون زوج – نمونه ای مبتنی بر جداول خاصی است .ولی برای مقادیر بزرگ n ، 15≥n ،توزیع +T تقریباً نرمال است و برای انجام آزمون نیاز به امید ریاضی و واریانس آن داریم .
تحت فرض صفر ، امید ریاضی و واریانس +T عبارت است از :

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تاریخچه سازمان تامین اجتماعی و مدل کارت امتیازی متوازن

(آمار و کاربرد آن در مدیریت ، آذر و مومنی ،1377)2.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌ها