بانکداری الکترونیک و ارزش دریافتی مشتری

دانلود پایان نامه
استفاده از سیاستهای تشویقی برای مشتریان وایجاد انگیزه درآنها برای کسب اعتماد و رضایت بیشترآنها ، تا بدینوسیله ارزش خدماتی که از بانک دریافت میکنند افزایش یابد.
سازمانها میتوانند با تقسیمبندی مشتریان خود، کیفیت خدمات خود را با توجه به نوع مشتریان افزایش داده و همچنین باعث بیشتر شدن نقش عدالت خدمات برای هر گروه گردند و با هر گروه از مشتریان به تناسب خودشان عادلانه برخورد نمایند.
به علت خاصیت غیر ملموس بودن خدمات، ارزیابی کیفیت خدمت مشکلتر از کالاهای ملموس است.بنابراین توجه ویژه به همه ابعاد کیفیت خدمات خصوصا در بانکداری خرد دارای اهمیت فراوان است چراکه ارائه پیوسته خدمات با کیفیتتر و قابل اطمینان به مشتریان در عملکردهای بانک بسیار مهم است، واین مهم نه تنها باعث نگرشهای حسن اعتماد و وفاداری نسبت به شرکت میشود، بلکه مشتریان ایجاد طرفداری مداوم مینمایندودر نهایت باعث افزایش درآمد و سود شرکت میشوند.
توسعه سیاستها و رویه هایی که به فرایند ارائه خدمات مناسب و باکیفیت و اجرای خدمات عادلانه و عدم تبعیض و نحوه شکایت و رسیدن به تصمیمگیری سریع در رابطه با زمان پاسخ به مشتری کمک کند.
5.5.2. پیشنهادات برای پژوهشیهای آتی
این تحقیق فقط اثرکیفیت خدمات و عدالت خدمات را بر رضایت،اعتماد و ارزش دریافتی مشتری بررسی می کند، در حالی که میتوان عوامل دیگری نیز که ممکن است تاثیرگذار باشدمثل ارتباط، شهرت و سفارشیسازی مشتری مورد بررسی و پژوهش قرارگیرد.
از آنجایی که با توجه به نتایج بهدست آمده، این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت خدمات و عدالت خدمات بر مشتری میپردازد در تحقیقات دیگری میتوان به طور اختصاصی به هر یک از این عامل نگریست و راهکارهای بهبود کیفیت خدمات و عدالت خدمات رابه طور جداگانه مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی بررسی مقایسهای در مورد متغیرهای کیفیت خدمات و عدالت خدمات بر مشتری در بانکهای خصوصی و دولتی انجام پذیرد.
پیشنهاد میشود شکاف بین نظرات مدیران و روسای بانک و مشتریان در مورد متغیرهای عدالت خدمات و کیفیت خدمات در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به روشهای کیفی همچون مصاحبههای عمیق با مشتریان و روسای بانکی به عوامل موثر بر کیفیت و عدالت خدمات برمشتریان بانکداری الکترونیک پرداخته شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روش های اندازه گیری و تامین مالی خارجی

5.6. محدودیتهای تحقیق
عدم همکاری برخی از شعب، پژوهشگر را با مشکلاتی مواجه ساخت.
گردآوری دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه دارای محاسن زیادی است و مناسبترین شیوه گردآوری دادهها در این پژوهش نیز محسوب میشود. با این وجود، استفاده از مشاهده و مصاحبه، اطلاعات ارزشمند و تکمیلی دیگری را میتوانست فراهم کند که متأسفانه بنا بر محدودیتهای زمانی و اداری انجام چنین کاری میسر نشد.
محدودیت دیگر این پژوهش به نمونه و جامعهی پژوهش ارتباط دارد. یافتههای مذکور تنها به شعب بانک ملت شهر یزد محدود میشود. دیدگاه شعب دیگر بانک ملت در استانهای کشور به طور قطعی به جامعیت یافتههای این پژوهش کمک میکرد که متأسفانه انجام این عمل نیز با توجه به گستردگی دامنه پژوهش ممکن نبود.
… عدم تحقیقات انجام شده در زمینه عدالت خدماتی به طور گسترده
نتایج به دست آمده از این پژوهش ممکن است از شرکتی به شرکت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت باشد، بنابراین نتایج به دست آمده از این تحقیق قابل تعمیم به کلیه صنایع و شرکتها است و نیازمند تحقیقات دیگران در این زمینه میباشد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی