بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی با تاکید بر همبستگی و بر اساس هدف ، از نوع کاربردی می باشد .
3-2) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران ،1388،ص249) .
در تعریف دیگر جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفت یا صفات مورد توجه محقق می باشد. جامعه ممکن است همه افراد ، یک نوع خاص و یا عده محدوتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری ، 1378 ، ص 49) .
نمونه عبارت است از:”تعداد محدودی ار آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد” (اذر،مومنی ،1383،ص6-5) .
3-2-1) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانکداری الکترونیکی بانک های ملی استان گیلان می باشد.
3-2-2) نمونه و روش نمونه گیری
(1.96)2× (p) (p)
(0/07)2
n =
= 196
Zα/22 × P( 1-P )
ε2
n =
نمونه این تحقیق از بین مشتریان بانکداری الکترونیکی بانک های ملی استان گیلان می باشد که با توجه به نامشخص بودن تعداد مشتریان مذکور از فرمول نمونه گیری جامعه آماری بزرگ استفاده می شود.
که در آن Z آماره توزیع استاندارد در سطح اطمینان 95% و برابر 96/1 می باشد. با فرض اعضای جامعه آماری نامحدود ، P نسبت موفقیت (وجود همبستگی بین دو متغیر) و 1-P بیانگر عدم موفقیت و هر کدام برابر 5/0 فرض شده و ε بیانگر میزان خطای مجاز است که با استفاده از تحقیقات مشابه برابر با 07/0 مفروض شد.
حجم نمونه تحقیق حاضر تقریباً 196 مشتری برآورد گردید و با پیش بینی ریزش احتمالی تعداد 250 پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید.
همچنین برای نمونه گیری از روش غیراحتمالی در دسترس استفاده شد.
3-3) روشها و ابزار گرد آوری داده ها
در این تحقیق روش گردآوری داده ها روش میدانی و ابزاری که با استفاده از آن به سنجش و اندازه گیری متغیر ها پرداخته شده است پرسشنامه است. پرسشنامه ابزار نسبتاً قابل اعتمادی برای گرد آوری داده ها از گروههای بزرگ ، متنوّع ، متغیّر و پراکنده اجتماعی است. این روش برای بدست آوردن داده های عینی و کمّی ، همچنین در گردآوری اطلاعات کیفی، مورد استفاده قرار می گیرد (هوشمند یار ،1388،ص181) .
ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای
تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید . در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت : ابزار اندازه گیری و مقیاسها وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گرد آوری ، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا ،1386،ص144) .
در این تحقیق از پرسشنامه برای سنجش متغیرهای موردنظر استفاده شده است. پرسشنامه های مربوط به سنجش کیفیت بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان از تحقیق پورزندی و نجفی (1391) استخراج شده است.
جدول 3-1) متغیر های تحقیق و سئوالات مربوط به متغیرها
متغیر