بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

نگهداری غیرمنطقی حساب از طریق اتباع خارجی
معاملات انجام شده از طریق روابط کارگزاری
معاملات غیرحضوری از طریق بانکداری الکترونیکی واینترنتی
تجهیز سیستم گزارش‌دهی استاندارد و گزارش موارد مشکوک به مراجع صلاحیت دار
به طورکلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضد پولشویی، باید کلیه مؤسسات مالی به یک سیستم گزارش‌دهی مجهز باشند. سیستمی که بر اساس قواعد و استاندارد‌های ازپیش تعیین شده ای طراحی شده باشد، به این معنی که معیار‌ها و ویژگی‌‌هایی که بر پایه آن‌ها معامله ای مشکوک تلقی میشود، از قبل مشخص و برای سیستم تعریف شود. سیستم بر اساس معیار‌ها و ویژگی‌‌های فوق تنظیم شده و گردش عملیات مشتر ی‌ها را به طور خودکار کنترل میکند. درصورتی که سیستم، معیار‌های مورد نظر را شناسایی کند، به طور خودکار اعلام خطر کرده و هشدار می دهد.
در این راستا لازم است کلیه بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری یک بخش کنترل و تطبیق داشته باشند. این بخش مسئول تطبیق فعالیت مؤسسات مذکور با قانون و مقررات ضد پولشویی می باشد. همچنین وجود یک بخش برای کنترل و شناسایی موارد مشکوک مورد نیاز است. علاوه بر این، سیستم گزار‌ش‌دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موفقیت مؤسسات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی است.
سیستم گزار ش دهی موارد مشکوک
یکی از وظایف و راهکار‌های بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری برای مبارزه با پولشویی، گزارش‌دهی موارد مشکوک است. البته منظور این نیست که مؤسسات مذکور مشخص کنند مبادلات بانکی دقیقاً مرتبط با پولشویی است؛ بلکه منظور این است که مراقبت نمایند مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و کسب وکار مشتری باشد. در این راستا از آنجا که سیستم جمع آوری اطلاعات نقش مهمی در گزارش‌دهی مناسب دارد، بنابراین سیستم گزارش‌دهی باید حاوی اطلاعات مفیدی از جمله موارد زیر باشد:
هویت و مشخصات کامل مشتری منطبق بر مدارک شناسایی معتبر، نشانی و شماره تلفن مشتری
اطلاعات مربوط به عملیات شامل تاریخ انجام معامله؛ موضوع مورد معامله و ارزش آن؛ شماره حساب سایر اشخاص مرتبط با معامله؛ نوع معامله (نقدی، الکترونیکی، ارزی)؛ اطلاعات مربوط به حساب (نوع حساب، تاریخ افتتاح و وضعیت گردش حساب)؛ شماره حساب و کد شعبه یا مؤسسه مالی انجام دهنده معامله
اطلاعات مربوط به معامله کننده شامل مشخصات هویتی، مدارک هویتی، شماره مدارک هویتی، شغل، نشانی کامل وتلفن مشتری
انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک
سیستم گزارش‌دهی را می توان به گونه ای طراحی کرد که گزارش‌‌های متعددی از آن استخراج شود. از جمله گزارش‌‌هایی که جهت شناسایی موارد مشکوک به بانکداران کمک میکند، گزارش انتقالات نقدی، گزارش روزانه و سوابق انتقالات الکترونیکی (تلفن، سوئیفت 10 و اینترنت)، گزارش حجم ابزار‌های پولی استفاده شده توسط مشتریان و گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتر ی‌ها[10] .
الف. گزارش انتقالات نقدی
با استخراج گزارش‌‌هایی از فعالیت نقدی مشتری (که بیش از یک مبلغ معین باشد) تراکنش‌‌های مشکوک شناسایی می شوند. در این راستا یکی از ابزار‌های مرسوم به کارگیری نرم افزار‌هایی است که به گونه ای طراحی شده اند که قادر به فیلترکردن موارد زیر هستند:
-انتقالات نقدی چندگانه روزانه به حساب مشتری که مجموع آن‌ها بیش از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پولشویی باشد.
-انتقالات نقدی منفرد یا چندگانه روزانه به حساب مشتری که نزدیک سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پولشویی باشد.
-انتقالات نقدی جزئی به حساب مشتری که در مجموع طی یک دوره زمانی کوتاه ( 15 روز) مبلغ قابل توجهی شود.
ب. گزار ش‌های روزانه و سوابق انتقالات الکترونیکی
ابزار دیگری که برای شناسایی موارد مشکوک به کار می‌رود، گزارش‌گیری روزانه و سوابق انتقالات الکترونیکی (تلفن، سوئیفت و اینترنت) وجوه به حساب مشتری است. بررسی دوره ای اطلاعات فوق در شناسایی فعالیت‌های بانکی غیرمعمول مشتری مؤثر است. بر این اساس خروجی بیشتر سیستم‌‌های نرم افزاری موجود برای مقابله با پولشویی، شامل گزارش‌‌های استانداردی است که فعالیت‌‌های مشکوک را فیلتر می کنند. این گزارش‌‌ها به طورکلی متمرکز بر مشخص کردن موقعیت‌‌های جغرافیایی پرخطر و نقل و انتقالات الکترونیکی مبالغ بالا توسط مشتری است. بر این اساس ضروری است که بانک‌‌ها با توجه به نوع مشتری‌‌های خود و حجم انتقالات الکترونیکی مشتری معیار‌های خود را برای فیلتر حجم انتقالات الکترونیکی هر نوع مشتری (شخصی و شرکتی) مشخص کنند و نرم افزار مناسب برای فیلترکردن انتقالات الکترونیکی مشکوک فراهم نمایند.
ج. گزار ش‌های حجم ابزار‌های پولی استفاده شده به وسیله مشتریان و سرعت گردش حساب مشتری
گزارش‌‌های مفیدی که لازم است در خصوص حجم ابزار‌های پولی استفاده شده به وسیله مشتری تهیه شود عبارتند ار:
ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به فروش ابزار‌های پولی (چک‌های بانکی، چک‌های مسافرتی، حواله و …) می تواند به بانکداران برای تشخیص امکان ایجاد تشکیلات پولی توسط پولشویان از طریق خرید ابزار‌های فوق کمک کند. با بررسی دوره ای این سوابق، فعالیت‌‌های مشکوک مشتری قابل شناسایی خواهد شد.