بانکداری در ایران و بانک رفاه کارگران

دانلود پایان نامه

بخش 1: تاریخچه صنعت بانکداری در ایران
بانک و بانکداری در ایران
تاریخچه معاملات پولی و بانکی در ایران را می‌توان به شش دوره به شرح ذیل تقسیم نمود:
1.دوره اول (تا سال 1266ه.ش):
ویژگی اصلی این دوره فعالیت صرافان در سراسر کشور بود. کار عمده صرافان عبارت بود از : صدور حواله، پرداخت وام در مقابل وثیقه، تنزیل بروات و تصفیه محاسبات تجار با نقاط مختلف کشور و خارج از کشور .
2.دوره دوم (1304 -1266 ه.ش)
ویژگی اصلی این دوره از بین رفتن صرافان و آغاز بانکداری توسط بانک‌های خارجی (بانک عثمانی، بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی روس) بود.
3.دوره سوم (1339-1304 ه.ش)
رویدادهای مهم این دوره عبارتند از : تاسیس بانک ایرانی (بانک سپه)، تاسیس بانک ملی ایران، تصویب قانون بانکداری و تاسیس بانک مرکزی ایران.
ضمنا بانک‌های ذیل در این دوران تاسیس گردیدند:
بانک کشاورزی، بانک رهنی، صندوق پس‌انداز ملی، بانک صنعتی و معدن ایران، بانک عمران، بانک بازرگانی ایران، بانک تهران، بانک ساختمانی، بانک صادرات ایران، بانک پارس، بانک تجارت خارجی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، بانک کار، بانک ایرانشهر، بانک ایران و انگلیس، بانک تجارتی ایران و هلند، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک اعتبارات تعاونی و توزیع و بانک ایران و خاورمیانه.
ضمنا به موجب قانون بانکداری مصوب پنجم تیر 1334 بانک از نظر حقوقی چنین تعریف شد:
” بانک موسسه ایست که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد. “
4.دوره چهارم (1357-1339 ه.ش):
ویژگی اصلی این دوره تغییر قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351بود . در قانون جدید برای تشکیل بانک در ایران و وظایف بانک‌ها مقرراتی تعیین گردید.
ضمنا بانک‌های ذیل در این دوران تاسیس گردیدند:
بانک رفاه کارگران، بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک صنایع ایران، بانک داریوش، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، بانک شهریار، بانک ساختمان، بانک بین المللی ایران، بانک ایران و عرب، بانک‌های گسترش خزر و خوزستان و آذربایجان و بانک فرهنگیان ایران.
5.دوره پنجم (1362-1358 ه.ش):
رویداد مهم این دوره عبارت بود از : ملی شدن بانک‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (مطابق اصل 44 قانون اساسی)، ادغام بانک‌های موجود و تشکیل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی با سرمایه کاملا دولتی بشرح ذیل :
بانک‌های تجاری:
بانک سپه 2.بانک ملی 3. بانک صادرات ایران 4.بانک رفاه کارگران 5. بانک ملت (از ترکیب ده بانک بوجود آمد)6. بانک تجارت (از ترکیب یازده بانک بوجود آمد)
بانک‌های تخصصی: