بانکداری در ایران و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

r2n
r22
r21
A2
rmn
rm2
rm1
Am
جدول شماره 1-2
به طورى که A بیانگر گزینه jام، بیانگر ارزیایى (ارزش) گزینه iام، بر مبناى شاخص jام می باشد.
TOPSIS
این روش از جمله روش‌هاى MADM می باشد بر اساس این روش هر مسئله تصمیم‌گیری از نوع MADM با m گزینه و n شاخص ارزیابی را می‌توان به عنوان یک سیستم هندسى شامل m نقطه در یک فضاى n بعدى تلقى کرد. در این روش مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشى (یا کاهشى) در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس بهترین و بدترین حالت ممکن براى هر شاخص تعیین می‌گردد. مناسب ترین گزینه، گزینه اى خواهد بود که کمترین فاصله را با بهترین حالت و بیشترین فاصله را با بدترین حالت ممکن داشته باشد.
اعتبار مدل
در این تحقیق تبیین عوامل موثر بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر، به کمک روش TOPSIS انجام می گیرد. با توجه به مبانى نظرى روش‌هاى یاد شده در فصل دوم، این روش و بطور کلى تمام روش‌هاى MADM با رویکرد، شیوه و مفروضات خاص خود به مسئله می نگرند و آنرا حل می کنند. لذا این امر طبیعى و قابل پیش بینى است که جواب‌هاى بدست آمده نیز متفاوت باشند.
واقعیت این است که هر یک از این روش‌ها از نقاط قوت و ضعف خاص خود برخوردار است. وجود نرخ سازگارى، بزرگترین نقطه قوت روش AHP محسوب می‌شود. این امر باعث می‌شود که داده‌هاى جمع آوری شده بر مبناى این روش و بالتبع آن نتایج، از قابلیت اطمینان قابل قبول برخوردار گردند. در مقابل همین عامل نیز بزرگترین نقطه ضعف این روش است. بدین ترتیب که با افزایش تعداد عوامل در سطوح درخت تصمیم AHP، وجود نرخ سازگارى در مقایسات دشوار می‌گردد به گونه اى که تقریبا اگر تعداد این عوامل از پانزده عدد بیشتر گردد وجود نرخ سازگارى در مقایسات تقریبا غیر ممکن می‌شود. در واقع این نقطه ضعف تا حدودى کاربردهاى AHP را محدود کرده است.
TOPSIS از رویکرد منحصر به فردى در حل مسائل برخوردار است. در نظرگرفتن یک سیستم هندسى با m نقطه در یک فضاى n بعدى براى یک مسئله تصمیم گیرى MADM با m گزینه و n شاخص، مشخص کردن راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفى و سپس سنجش نزدیکی نسبى هر گزینه به بهترین حالت، از جمله مزیت‌هاى این روش است.
در واقع به همان میزان که روشی نظرات و دیدگاه‌هاى تصمیم گیرنده و یا تصمیم گیران را در جواب منعکس کند، به همان میزان نیز از اعتبار بالاترى برخوردار است. با تمام این تفاصیل باید به این نکته کلیدى اشاره کرد که این روش‌ها همانند هر روش دیگری تنها داده را به اطلاعات تبدیل کرده و در اختیار تصمیم گیرنده قرار می‌دهد. این تصمیم گیرنده است که می بایست بر مبناى اطلاعات بدست آمده و موقعیت و شرائط سازمانى تصمیم بهینه را اتخاذ کند و از پذیرش مطلق نتایج بپرهیزد. بدین منظور پیشنهاد می‌گردد که کارگاه آموزشی با حضور تصمیم گیرندگان تشکیل گردد و نتایج بدست آمده مطرح گردند. آنگاه با اخذ نظرات تصمیم گیرندگان در قالب امتیازدهى به هر جواب، جواب برتر انتخاب و در دستور کار قرار گیرد.
فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوع
پیشینه تحقیق
مقدمه:
در ابتدای این فصل و قبل از ورود به مباحث ادبیات کارایی و بیان پیشینه تحقیق ذکر خلاصه ای از تاریخچه صنعت بانکداری در ایران ضروری به نظر می رسد .