باورهای انگیزشی و دوربین واتسون

دانلود پایان نامه
0.56
اضطراب امتحان
196
2.98
1
4.86
0.79
بر اساس اطلاعات جدول 9-4، میانگین خودکارآمدی، 67/3 از 5 نمرهی ممکن بدست آمده است و انحراف معیار نمرات خودکارآمدی 54/0 میباشد. در این بین کمترین نمرهی خودکارآمدی 2 و بیشترین نمره 5 میباشد. میانگین ارزشگذاری درونی، 70/3 از 5 نمرهی ممکن بدست آمده است و انحراف معیار نمرات ارزشگذاری درونی 56/0 میباشد. در این بین کمترین نمرهی ارزشگذاری درونی 89/1 و بیشترین نمره 5 میباشد. میانگین اضطراب امتحان، 98/2 از 5 نمرهی ممکن بدست آمده است و انحراف معیار نمرات اضطراب امتحان 79/0 میباشد. در این بین کمترین نمرهی اضطراب امتحان 1 و بیشترین نمره 86/4 میباشد.
در بین متغیرهای باورهای انگیزشی، ارزشگذاری درونی با میانگین 70/3 بیشترین و اضطراب امتحان با میانگین 98/2 کمترین نمره را کسب نمودهاند و انحراف معیار خودکارآمدی (54/0) کمترین و اضطراب امتحان (79/0) بیشترین پراکندگی را از حیث نمره دارند. به عبارتی افراد در زمینهی خودکارآمدی ویژگی همگنتر نسبت به سایر ابعاد دارند و در زمینهی اضطراب امتحان دارای ویژگی ناهمگنتری نسبت به سایر ابعاد میباشند.
3-4 تحلیلهای آمار استنباطی
برای بررسی تحلیلهای آمار استنباطی، ابتدا میانگین سئوالات مربوط به پرسشنامهی باورهای انگیزشی، تعللورزی و جوّ کلاس محاسبه گردید تا دادهها از ماهیت کیفی به ماهیت کمی تغییر کند و از آنجا که حجم نمونه برابر با 196 است لذا طبق قضیهی حد مرکزی توزیع متغیرها نرمال است. از اینرو از آزمونهای پارامتریک برای بررسی سؤالات و فرضیات تحقیق استفاده گردید.
4-4 بررسی مفروضات مدل رگرسیونی
1-4-4 آزمون دوربین – واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد، استقلال خطاها از یکدیگر است. در صورتی که فرضیهی استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آمارهی دوربین- واتسون استفاده گردید. چنانچه این آماره در بازهی 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، H0 آزمون عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود، در غیر اینصورت H1 فرضیهی همبستگی بین خطاها پذیرفته خواهد شد. نتایج حاصل در جدول 10-4 ارائه گردید.
جدول 10-4: آماره دوربین واتسون تعللورزی
آزمون
آماره
دوربین واتسون
1.83
بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون برای مدل رگرسیونی با متغیر ملاک تعللورزی آمارهی دوربین واتسون بدست آمده برابر است با 83/1 میباشد. در نتیجه عدم همبستگی بین خطاها در مدل پذیرفته میشود و فرضیهی H1 مبنی بر وجود همبستگی بین خطاها رد میشود.
2-4-4 آزمون همخطی
همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر پیشبین تابعی خطی از سایر متغیرهای پیشبین است. اگر همخطی در یک معادلهی رگرسیون بالا باشد، بدین ترتیب بین متغیرهای پیشبین همبستگی بالایی وجود خواهد داشت و ممکن است اعتبار مدل را پایین بیاورد. به عبارتی با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای پیشبین معنیداری نیست. مقادیر ویژه و شاخص وضعیت، دو شاخص برای بررسی همخطی در یک معادلهی رگرسیونی میباشد. مقادیر ویژهی نزدیک به صفر نشاندهندهی این است که همبستگی داخلی پیشبینیها زیاد است و شاخصهای وضعیت با مقدار بیشتر از 15 نشاندهندهی احتمال همخطی بین متغیرهای پیشبین میباشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود آن است.
جدول 11-4: نتایج مربوط به آزمون همخطی