برازش مدل اندازه گیری و تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه

در این پژوهش از پرسش نامه استرس شغلی و رفتار سازمانی کوپر استفاده می شود. که شامل 19 گویه می باشد که 8 گویه ابتدایی مربوط به استرس و 11 گویه بعدی در رابطه با رفتار سازمانی می باشد. این پرسش نامه، در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. در این پرسش نامه چنانچه آزمودنی گزینه الف (کاملا موافقم) را انتخاب نماید، نمره 5 را دریافت می کند و با انتخاب گزینه های بعدی به ترتیب نمره کمتری می گیرد.
3-8 روایی
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. یعنی هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگری را سنجیده ایم؟ پرسش نامه تحقیق حاضر دارای اعتبار است زیرا اعتبار یا روایی ابزار توسط اساتید خبرگان تایید گردیده است. در این پژوهش برای اطمینان از اعتبار سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرده ایم. از آنجا که تحلیل عاملی در قالب یک مدل اندازه گیری مورد تحلیل قرار می گیرد و در نتایج آن برازش و اعتبار مدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، لذا در ادمه نتایج برازش مدل اندازه گیری ارئه می گردد. در مدل اندازه گیری تحقیق حاضر مقدار خی دو بدست آمده در سطح 05/0 معنی دار نمی باشد و حاکی از برازش مدل می باشد همچنین مقادیر AGFA,PGFI,RMSEA , GFI به ترتیب برابر 82/0، 078/0، 83/0، 85/0 می باشد که بیانگر میزان خطای کم در اندازه گیری است. با توجه به مناسب بودن
شاخص های ذکر شده در بالا اندازه گیری مناسب و مطلوب قلمداد می شود.
3-9 پایایی
با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی ( Test – Retest )
روش موازی یا روش آزمونهای همتا ( Equivalence )
روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون ( Split – half )
روش کودر _ ریچاردسون ( Kuder – Richardson )
روش آلفای کرونباخ ( Cronbach Alpha )
در این پژوهش روش آلفای کرونباخ تشریح می شود.
در روش محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود(بازرگان، 1388)
α = ضریب آلفای کرونباخ
k = تعداد سوال های پرسشنامه
= واریانس مربوط به سوال i
= واریانس کل آزمون فرمول 3-1
ضریب آلفای کرونباخ در یک پژوهش، با یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه محاسبه میشود. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می شود.
ردیف
متغیر های مورد سنجش
شماره سوالات
نوع متغیر