برازش مدل اندازه گیری و تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه

3-4-2.روایی ابزار اندازهگیری
مفهوم اعتبار یا روائی به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را میسنجد.(سرمد، بازرگان،حجازی ،1384، 170) روایی یا اعتبار یک پرسشنامه به شکلهای گوناگون میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. آزمونی معتبر است که بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه دیگر را.(هومن،1373، 229) جهت سنجش روایی ابزار از روش های مختلفی از قبیل :
1- روایی محتوا
2- روایی توافق متخصصان
3- روایی سازه
4- تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) استفاده می گردد(سرمد، بازرگان،حجازی ،1384، 173)
در تحقیق حاضر جهت سنجش روایی ابزار از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .
3-4-2-1.تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی تاییدی در واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است با این تفاوت که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیر ها مورد آزمون قرار می گیرد، این تحلیل اساسا” یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را که آیا نشانگر هایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظر گرفته شده اند واقعا” معرف آنها هستند یا نه ، را می آزماید و همچنین مشخص می نماید که نشانگر های انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون هستند.(هومن،1384، 18-17)
از انجا که تحلیل عاملی تاییدی در قالب یک مدل اندازه گیری مورد تحلیل قرار می گیرد، و در نتایج آن برازش و اعتبار مدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، لذا در ادامه به معرفی شاخص های برازش مدل اشاره خواهیم کرد.
3-4-2-2.برازش مدل اندازه گیری
هومن بیان می کند که در لیزرل برای مدل های تحلیل شده چندین شاخص جهت برازندگی مدل ارائه می گردد که مهمترین شاخص ها ، عبارتند از
1- نسبت مجذور کای به درجه آزادی
آزمون مجذورکای این فرضیه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است را می آزماید،کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می دهد .(همان منبع، 422)
2- معیارهای GFI و AGFI
این شاخص نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند , نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. (همان منبع،423)
3- شاخص RMSEA
این شاخص ، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این شاخص برای مدلهای خوب 05/0 و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 10/0 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد. (همان منبع ،42)
جدول شماره3-3.برازندگی مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی تاییدی)
شاخص مقدار
خی دو 701.25 (P = 1.00)
RMSEA 004/0
GFI 94/0
AGFI 90/0
PGFI 67/0