برازندگی مدل و نتایج تخمین

دانلود پایان نامه

0.92
0.91
0.75
0.81
0.106
3.24
132
428.14
براساس نتایج تخمین غیراستاندارد مدل آشکار میشود که مدل اندازهگیری متغیر پنهان مسئولیتاجتماعی شرکت مدل مناسبی است، چراکه نسبت کایدو بر درجه آزادی نزدیک به بازه 2 و 3 قرار دارد که مقداری قابل قبول است. سایر شاخصهای استفاده شده نیز تناسب مدل را نشان میدهند، یه این ترتیب که مقدار RMSEA مدل برابر با 0.106 و مقدار مناسبی است. مقدار GFI و AGFI نیز به ترتیب 81 درصد و 75 درصد میباشند و همچنین دو شاخص NNFI و NFI که هردو بالای 90 درصد هستند که همه مقادیر مطلوبی میباشند.
شکل4-2 مدل اندازهگیری مسئولیتاجتماعی در حالت تخمین استاندارد
به منظور مقایسه بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به سه متغیر مکنون مسئولیتتجاری(CR)، مسئولیتاخلاقی(ER) و مسئولیت در جامعه(SR) موجود در مدل اندازهگیری مربوطه، تخمین مدل به صورت استاندارد ارائه شد. در این خروجی به دلیل اینکه واحدهای اندازهگیری متغیرها یکسان میشود، امکان مقایسه بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به یک متغیر مکنون فراهم میشود. لذا از طریق این خروجی و با توجه به بارهای عاملی بهدست آمده(بار عاملی متغیر مشاهدهگر=همبستگی بین متغیر مکنون و متغیر مشاهدهگر) میتوان نتیجه گرفت که در بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون مسئولیتتجاری، سوالهای 3و 4و 5، بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون مسئولیتاخلاقی، سوال 5 و در بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون مسئولیت در جامعه، سوال 4 دارای بالاترین همبستگی میباشد.
شکل4-3 مدل اندازهگیری مسئولیتاجتماعی در حالت معناداری
این مدل، معنادارای تک تک پارامترها و ضرایب خطای مدل را مورد آزمون قرار میدهد. برای اینکه پارامتری معنادار شود، عدد معناداری آن باید از عدد 2 بزرگتر و از عدد 2- کوچکتر باشد. در این مدل اندازهگیری همانطور که ملاحظه میشود تمام پارامترهای مربوط به ارتباط سوالات با متغیرهای مکنون مدل از عدد 2 بزرگتر بوده و بنابراین معنادار میباشند.
4-4-2-2 سنجش مدل اندازهگیری ترفیع
در این تحقیق، ترفیع متغیری واسطه میباشد. به منظور اندازهگیری میزان ترفیع از دو عامل تبلیغات(کیفیت ادراکی) و تبلیغات(کمیت ادراکی) استفاده شد. بر این اساس به منظور سنجش ترفیع، 8 سوال در مقیاس لیکرت با پنج گزینه (1=کاملا مخالف تا 5=کاکلا موافق) طراحی گردید. نتایج تحلیل عاملی انجام شده برای تعیین صحت مدل سنجش پیشنهادی دارای شاخصهای متعددی میباشد. نتایج حاصل از سنجش مدل اندازهگیری متغیر پنهان ترفیع شرکت در شکل 4-4 نشان دادهشده است.
شکل 4-4 مدل اندازهگیری ترفیع در حالت تخمین غیراستاندارد
برای تعیین میزان تناسب مدل اندازهگیری متغیر ترفیع، معیارهای مناسب بودن ابرازش مدل بررسی و شاخصهای زیر محاسبه شدند.
جدول 4-5 شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری متغیر ترفیع
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
X2/df