بررسی اسناد و مدارک و جامعه بین الملل

دانلود پایان نامه

مشتریان مجازی
با توجه به نبود زیر ساخت کد ملی به صورت کامل و عدم ارتباط با موسسات شناسائی هویت مانند ثبت احوال یکی از بزرگترین مشکلات بانک‌های ایران وجود مشتریان غیر واقعی یا مجازی است، اطلاعاتی که متعلق به یک شخص واقعی نبوده جهت اعمال خلاف توسط افراد پولشو به صورت مجازی و با جعل اسنادی مانند شناسنامه و … صورت می گیرد. کشف اینگونه از مشتریان می تواند کمک موثری به کشف تقلبات داشته باشد.
کنترل فرآیند ورود و خروج پول در طول زمان
کشف شبکه پولی بین مشتریان و کارکنان بانک
کشف شبکه پولی بین مشتریان و در بانک‌های مختلف و …
با بررسی سوابق اینگونه عملیات و اطلاعات موجود و بررسی روش‌های داده کاوانه برای آن‌ها می توان به روش‌های مناسبی برای کشف اینگونه از تقلب‌ها پرداخت.
نظرات و بازخورد‌های مشاوران .
به منظور شناسایی شاخص‌های پولشویی در داده‌‌های بانکی از ابتدا با نظر یکی از مشاوران بازرسی، شاخص‌های بارز در این حوزه طراحی گردید و با توجه به محدودیت داده‌‌ها تعدادی از آن‌ها که قابل پیاده سازی بودند انتخاب و اجرایی گردیدند .
با توجه به این نکته که داده‌کاوی به عنوان یک فرآیند مطرح میباشد، مدل پیشنهادی برای اجرای یک عملیات با هدف ضد پولشویی به صورت یک چهارچوب با ماهیت فرآیندی طراحی و پیاده سازی شده‌است.
بررسی اسناد و مدارک آرشیوی
بخشنامه / آئین نامه وزارت دارائی .
در زمینه پولشویی درکشور‌های مختلف و در سطح جامعه بین الملل قوانین و سازمان‌های مختلفی ایجاد شده اند، ازآنجا که این پروژه بر اجرای پولشویی در ایران برنامه ریزی شده است و از آنجا که قوانین ضد پولشویی در ایران نیز تصویب شده است به بررسی قوانین فوق نیز پرداخته و تلاش شده تا از میان آن‌ها مواردی را که ارتباط بیشتری دارد و یا اطلاعات موجود در سیستم‌های نرم افزاری بانک دسترسی اطلاعاتی به آن‌ها را فراهم میآوردرا انتخاب شود.
در اینجا به صورت مختصر به بررسی آئین نامه مبارزه با پولشویی می پردازیم . هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و در اجرای تبصره 3 ماده 4 و مواد 5،6 و 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/86 آیین نامه اجرایی قانون موصوف را تصویب نمود . در فصل 3 این آئین نامه به موارد مشکوک پرداخته شده است که در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می کنیم[7] :
فصل سوم – معاملات وعملیات مشکوک
ماده 4- معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیداکنند که این عملیات و معاملات بمنظور پولشویی انجام می شود .دلایل منطقی در این تعریف عبارتست از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشاء مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوطه می نماید .
ماده 5- مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به شرح زیر است.
1-5 مبادلاتی که از نظر اقتصادی و تجاری متعارف نیست.
2-5 سپرده نقدی با حجم زیاد که توجیه قابل قبول ندارد.
3-5 واریز مبالغی به حساب که با گردش مالی آن تناسب ندارد.
4-5 عدم ارائه اطلاعات مورد نظر توسط ارباب رجوع و یا فراهم ننمودن امکان احراز اصالت مستندات و مدارک احراز هویت.
5-5 فعال شدن ناگهانی حساب‌های راکد و کم کار ، بدون توجیه منطقی.
6-5 درخواست انجام عملیات پیچیده و خارج از ضوابط .
7-5 تقاضای انتقال وجه بیش از سقف مقرر از بانکی به حساب بانکی دیگر و یا کشور خارجی از طریق حواله، صدور چک و انتقال الکترونیکی بویژه در صورت عدم همخوانی با ماهیت حرف‌های ارباب رجوع و عدم ذکر نام ذینفع