بررسی اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

یافته های الزیدیین و همکاران (2010: 570). و کومار و همکاران (2008: 402) نشان داد که سطح استفادۀ معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پایین، ولی نگرش آنان در این رابطه، مثبت است، اما بین نگرش معلمان و سطح کاربرد فناوری در تدریس، همبستگی مثبت وجود دارد.
یعقوب، موحد نور و آزمان (2005) فعالیت های یاددهی و یادگیری در مدارس هوشمند مالزی را مورد مطالعه قرار داده و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدرسه هوشمند را بررسی کردند. آن ها داده های تحقیق خود را از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری نمودند. همچنین نتایج نشان داده است که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش جدید خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی دارند ولی این در حالی می باشد که اکثر افراد آمادگی لازم برای کاربرد تکنولوژی در راستای اهداف مدارس هوشمند را ندارند (یعقوب، موحد نور و آزمان، 2005: 18).
البیرینی (2004)، نگرش معلمان دبیرستانی در سوریه را نسبت به استفاده از فناوری در تدریس به روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد که نتایج تحقیق او بر وجود نگرش مثبت معلمان به فناوری، دلالت دارد (به نقل از الّزیدیین و همکاران، 2010 : 574).

مقدمه
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‏هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید (سکاران،1384: 60).
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، 1378: 14).
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، 1379: 32).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است.
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را «تحقیق کاربردی» می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای می‌خوانیم که «تحقیق محض» نیز نامیده می شود. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند (سکاران،1384: 62).
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق
الف) از لحاظ هدف تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش محقق به دنبال مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) می‌باشد و به تبع نتایج این تحقیق بعد از اتمام کار می‌تواند بلافاصله در جامعه مورد نظر بکار گرفته شود، لذا این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.
ب) از لحاظ روش تحقیق
در این تحقیق وضعیت و میزان متغیرهای پژوهش (مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران)) مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از انواع تحقیقات توصیفی است و از آنجائیکه در این تحقیق، محقق به دنبال مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) می‌باشد، این تحقیق بر اساس روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.
ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء
پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می باشد
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه‌ای (مقالات علمی ـ پژوهشی، پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، طرح‌ها و پژوهش‌های علمی، کتب مرتبط و نیز اینترنت و سایتهای علمی داخل و خارج از کشور) و تحقیقات میدانی (پرسشنامه های تاحد امکان استاندارد شده و در غیر این صورت محقق ساخته) استفاده شد. لذا با توجه به گردآوری داده‏ها دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه نیز به شرح زیر داریم:
بررسی اسناد و مدارک
جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع ، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده گردید.
پرسشنامه
در این مرحله از ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بعد از مطالعه کتابخانه ای، متناسب با مبانی نظری از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتز (1996: 484) استفاده شده است. شایان ذکر است پرسشنامه توزیعی شامل دو بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از برخی مفاهیم و تعاریف تئوریکی و تخصصی جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل سوالات مرتبط با متغیر های تحقیق می باشد. همچنین طراحی پرسشنامه در بخش دوم به صورت بسته طراحی شده است.
جدول 3-1- ساختار پرسشنامه تحقیق