دانلود پایان نامه با موضوع شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه بازتاب هویت فرهنگی با در نظر داشتن نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک

تکه ای از متن پایان نامه :

 

آیین‌نامه و قانون) قرار می‌گیرد. در صورت گسترده بودن حوزه عمومی، ارتباط و مفاهمه میان اعضای حوزه عمومی مستلزم ابزار معینی برای پراکنش و انتشار عقیده و تاثیر گذاری می باشد. به تعبیر هابرماس؛ امروزه با در نظر داشتن گسترش و رشد عظیم تکنولوژی و علم، ابزار و امکانات پراکنش ارتباطات نیز گسترش یافته‌اند که مانند مهمترین این ابزار می‌توان به روزنامه، نشریات، بر یکدیگر اثر دارند. حیات در انسجام ساختارهاست که با نو شدن ساختار ها اجزا و عناصر هم به سمت نو شدن پیش می روند از این موضوع می توان اینگونه بهره گیری نمود که بنا به انقلاب ارتباطات و گسترش روزافزون فناوری های ارتباطی مانند شبکه های اجتماعی مجازی و به ویژه فیس بوک که به تعبیری شکل مدرنیته شبکه های اجتماعی قدیمی(دنیای سنتی) هستند که بنا بر سیر تحولی- تاریخی که در دنیای ارتباطی رخ داده می باشد این اجتماعات به جامعه مجازی کشیده شده اند که دارای شباهتها و تفاوتهای می باشندکه مهمترین وجه شباهت اینها اجتماعی بودن آنها می باشد و از آنجائیکه یکی از ویژگیهای هر اجتماعی داشتن یک فرهنگ می باشد ما در اینجا به بعد فرهنگی آن  در قالب هویت فرهنگی اعضا توجه می کنیم.

در پیوندگاه بین هویت فرهنگی و عناصر تشکیل دهنده آن از قبیل زبان، دین، سنت و رسوم، ارزشها و هنجارهای ملی و قومی و ساختار شبکه اجتماعی فیس بوک؛ با توجه با نظریه ساختار گرایی گیدنز بایستی به ارتباط بین این عناصر از یک سو و نیز ساختار این شبکه، که به مکان و فضایی برای بروز و برساختن هویت در قالب نمایش عکس ها، ویدئو ها، نظرات که عناصر تشکیل دهنده فیس بوک هستند و کل ساخت آن را تشکیل داده اندتوجه گردد. کاربر عضو فیس بوک دارای یک هویت فرهنگی می باشد که ازساختار فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی خاص جامعه خود نشات می گیرد. با در نظر داشتن نظریات گیدنز آراء به ویژه در بحث راج به سیر تحولی و سیالی هویت فرهنگی  به عقیده گیدنز هر چه شخص به مدرنیت نزدیک تر باشد، هویتش ساخت و تجدید ساخت می گردد. گیدنز افراد را دارای یک هسته­ی اولیه به نام خود می­داندکه دارای سه وجه اعتماد بنیادی، ویژگی­های فردی و جامعه­پذیری می باشد؛ اعتماد بنیادی از طریق تفسیر موفقیت آمیز فرد ازکنش­های خود و ایجاد کنش­های موفق، ویژگی­های فردی با ایجاد تفسیرهای موفقیت آمیز خود و دیگران ازکنش­ها و ایفای تأثیر­های متعدد و جامعه­پذیری نیز با درونی کردن هنجارها و ایجاد سازگاری با محیط بر روی شکل­گیری فرایند هویت تأثیر می­گذارند. افراد عضو فیس بوک در کنش­های خود در فضای و ساخت این شبکه و با تفسیری که از کنش­های خود و دیگران دارند و همچنین با ارجاع به منابع هویت­ساز فرهنگی خود که اگر مؤلفه‌های‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌ را گفت‌وگو، افکارعمومی‌ و کنش‌ بدانیم‌، شبکه های اجتماعی بستر مناسبی‌ برای‌ ظهور و تجلی‌ هر یک‌ از اینهاست‌. شهروندان‌ می‌توانند ازطریق‌ شبکه های اجتماعی به‌ گفت‌وگو و تعامل‌

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد درمورد پایان نامه، حقوق ایران