هنجارهای اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 دیگر خویشاوندان مانند گذشته تمایلی به زندگی در زیر یک سقف ندارند. به نظر پاسخگویان، خویشاوندان مانند عروس و داماد، دیگر نمی توانند مانند گذشته با خانواده زن یا شوهر در زیر یک سقف زندگی کنند.

الین[1] و همکاران (1990) در مطالعه “تعامل و ترتیبات زندگی والدین سالمند و فرزندانشان” تعامل بین والدین سالمند و و فرزندانشان را در دوره زمانی 1962تا 1984 مورد مطالعه قرار می دهند و اظهار می کنند در طول دوره تعامل بین والدین سالمند و فرزندانشان کاهش یافته می باشد. دسترسی فرزندان، به ویژه حضور فرزندان مجرد، و نیاز والدین اهمیت تعیین کننده ها را در ترتیبات زندگی آشکار می کند. در آینده، تغییر در این متغیرها به صورت بالقوه تأثیرات بزرگتری خواهد داشت. همچنین نیاز فرزندان نسبت به نیاز والدین فاکتور مهمی می باشد که در مدل های آینده هم اقامتگاهی والدین و فرزندان در نظرگرفته می چارچوبی جامع تر به ابعاد مختلف این روابط می نگرد کوشش در پاسخ به سوالات پژوهش خواهیم داشت. روابط بین نسلی در قالب این تئوری به شش بعد معاشرتی( فراوانی و الگوی کنش متقابل در انواع فعالیت هایی که اعضای خانواده درگیر هستند)، اجماعی( درجه توافق بر روی ارزش ها، توجه ها و عقاید در میان اعضای خانواده) ، اظهاری( نوع و درجه احساسات مثبتی که از اعضای خانواده طرفداری می کند و درجه متقابل بودن این احساسات)، کارکردی( درجه کمک کردن، مبادله منابع و طرفداری عاطفی)، ارزشی(قوت تعهد نسبت به اجرای تأثیر های خانوادگی و اجرای وظایف خانوادگی) و ساختاری( فرصت های ساختاری برای روابط بین نسلی که منعکس کننده تعدا اعضاء ، وضعیت ازدواج و نزدیکی جغرافیایی اعضای خانواده می باشد) تقسیم می گردد. بنگستون و همکارانش مفاهیم عملکردی ساختاری، هنجارهای اجتماعی، طرفداری اجتماعی و دلبستگی را با هم تلفیق کرده اند تا پیچیدگی روابط بین نسلی را تبیین کنند. این مدل یکی از معدود مدل هایی می باشد که بر روابط والد- فرزندی در انتهای زندگی متمرکز شده می باشد. در نهایت با وجود ضعف در حوزه نظری ترتیبات زندگی و روابط بین نسلی، از میان تئوری ها و مدل های مطالعه شده ما با بهره گیری از بعد ساختاری و کارکردی نظریه بنگستون و همکارانش و انتخاب مدل حفظ زندگی شخصی و مدل خصوصیات از چهار مدل استینر و همکاران درصدد مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان خواهیم بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله نظریه جامعه شناسی، عوامل استرس زا

بعد کارکردی نظریه انسجام به سیستم حمایتی بین والدین و فرزندان اشاره دارد. که موضوع اصلی در روابط بین نسلی می باشد.و همانگونه که قبلاً اظهار گردید این بعد منعکس کننده کیفیت، نوع و کمیت منابع هریک از اعضاست که در روابط بین نسلی بین اعضاء توزیع می گردد. بعد کارکردی نظریه انسجام به دلیل اشاره به سه نوع طرفداری مالی[2] ، ابزاری[3] یا مراقبتی و عاطفی[4] به خوبی نشان دهنده کیفیت روابط و طرفداری های[1] – Eileen

[2] -financial

[3] – instrument

[4] – emotional