مقاله با موضوع هزینه های اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دومین فرضیه  پژوهش براساس بعد کارکردی نظریه انسجام مطرح می گردد. براین اساس سه نوع طرفداری مالی، ابزاری یا مراقبتی و عاطفی بعد کارکردی، کیفیت روابط و طرفداری های بین نسلی را نشان می دهند اما پیش نیاز اساسی برای مبادله ی طرفداری و روابط بین نسلی، فرصت های ساختاری روابط متقابل خانواده(مانند نزدیکی جغرافیایی) و هنجارها در وظایف خانوادگی می باشد. به عبارتی طرفداری بیشتر از والدین سالمند از سوی فرزندانی انجام می شود که به آنها نزدیک و هم اقامتگاه هستند. چنانکه (گنز و سیلورستین[1]،2006) اظهار می کنند در بین فرزندان بزرگسال قطعاً تعهد به هنجارهای خانواده با نگهداری کردن والدین سالمند به هم وابسته می باشد و مبادلات حمایتی زیاد به درک و پذیرش بالای تعهد نسبت داده می گردد (نقل از پیرل و فوکما[2]، 2011)

سومین فرضیه پژوهش حاضر بر اساس مدل خصوصیات می باشد در این مدل ناتوانی اثر مثبت و مستقلی بر تغییر وترتیبات زندگی مستقل به ترتبیات مشترک ندارد. برای این تحلیل ویژگی های زمینه ای شامل، درامد، نژاد، سن، وضعیت ازدواج و فراهمی فرزندان مهم دیده می شوند. منابع اقتصادی می توانند حفظ اقامت مستقل را تسهیل کنند. سطح درآمد بالاتر افراد، فرصت بیشتری برای تحقق ترجیحات زندگی خصوصی او را فراهم می کند. وجود همسر، حفظ استقلال در ترتیبات زندگی و مرگ او فروپاشی این استقلال را بدنبال دارد. پس سالمندان متأهل و سالمندان دارای توانایی اقتصادی بیشتر احتمال دارد که ترتیبات مستقل داشته باشند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات در دارایی های ثابت

چهارمین فرضیه مطرح شده به مدل حفظ زندگی شخصی اشاره دارد فرض اصلی این مدل این می باشد که نوسازی، ترجیحات و هنجارهای فراگیری برای زندگی مستقل به وجودآورده می باشد. در این مدل ارتباط ایی بین ناتوانی و ترتیبات زندگی وجود ندارد. نسخه ی  مستدل تر این مدل با در نظرگرفتن هنجارها و ترجیحات خصوصی بازدارنده، به هزینه های اجتماعی- روانی مراقبت در وضعیت سکونت مشترک اشاره می کند. در حالی که حفظ یک خانوار مستقل، از این فشار می کاهد و یا آن را به حداقل می رساند. در این پژوهش تحصیلات دانشگاهی فرزندان را به عنوان معیاری برای نوسازی و مدرن شدن

[1] – Gans & silverstein

[2] – Pearl & Fukema