دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد مشاهده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

جمعیت آماری در این پژوهش شامل سالمندان زن و مرد 60 سال و بالاتر شهر شیراز می باشد که در خانوار معمولی (خانواده) زندگی می کنند؛ پس سالمندان مقیم سرای سالمندان را شامل نمی گردد. بنابر گزارش مرکز آمار ایران سال 1385، جمعیت 60 سال و بالاتر شهر شیراز 86444 نفر می باشند. از تعداد 86444 سالمند 60 سال به بالا 7/51 درصد (44683) مرد و 3/48 درصد (41761) زن بوده اند.

3-4 واحد مشاهده

به فرد، گروه یا جامعه ایی اطلاق می گردد که از طریق مراجعه به آن اطلاعات مورد نظر گردآوری می گردد. در این پژوهش واحد مشاهده فرد سالمند می باشد که در زمان انجام این پژوهش 60 سال یا بیشتر داشته می باشد.

3-5 حجم نمونه

به طور کلی نمونه به معنای هر غیر از از جامعه آماریست که البته این جزء بایستی معرف یا نماینده جامعه آماری باشد، یعنی بیشترین صفات جامعه آماری که از لحاظ پژوهش قابل اهمیت می باشد را داشته باشد. به طوری که بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد. برای تعیین حجم نمونه این پژوهش از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران و با فرض بیشترین پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه(5%q=  و 5% p=)، دقت احتمالی 5درصد و احتمال خطای نمونه گیری حداکثر 5درصد بهره گیری گردید و براین اساس حجم نمونه معادل 382 نفر به دست آمد. با این حال در پژوهش تعداد نمونه را به 400 نفر رساندیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، راه حل های شرکت با این شرایط

 

 

 

3-6 شیوه نمونه گیری

از روش نمونه گیری خوشه ایی هنگامی که تعیین چارچوب نمونه گیری مقدور نباشد و پاسخگویان در گستره جغرافیایی وسیع به نحوی توزیع شده باشند که دسترسی به آنها مشکل باشد بهره گیری می گردد . با در نظر داشتن اینکه سالمندان در گروه های طبقاتی مختلف دارای ویژگی های اقتصادی، جمعیتی و یک به آن تعلق می گیرد و اگر با فرزندانش اعم از ازدواج کرده یا مجرد در یک منزل ساکن باشد نوع اقامت وی هم سکنا می باشد که امتیاز دو به آن تعلق می گیرد.