بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

جمعیت آماری در این پژوهش شامل سالمندان زن و مرد 60 سال و بالاتر شهر شیراز می باشد که در خانوار معمولی (خانواده) زندگی می کنند؛ پس سالمندان مقیم سرای سالمندان را شامل نمی گردد. بنابر گزارش مرکز آمار ایران سال 1385، جمعیت 60 سال و بالاتر شهر شیراز 86444 نفر می باشند. از تعداد 86444 سالمند 60 سال به بالا 7/51 درصد (44683) مرد و 3/48 درصد (41761) زن بوده اند.

3-4 واحد مشاهده

به فرد، گروه یا جامعه ایی اطلاق می گردد که از طریق مراجعه به آن اطلاعات مورد نظر گردآوری می گردد. در این پژوهش واحد مشاهده فرد سالمند می باشد که در زمان انجام این پژوهش 60 سال یا بیشتر داشته می باشد.

3-5 حجم نمونه

به طور کلی نمونه به معنای هر غیر از از جامعه آماریست که البته این جزء بایستی معرف یا نماینده جامعه آماری باشد، یعنی بیشترین صفات جامعه آماری که از لحاظ پژوهش قابل اهمیت می باشد را داشته باشد. به طوری که بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد. برای تعیین حجم نمونه این پژوهش از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران و با فرض بیشترین پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه(5%q=  و 5% p=)، دقت احتمالی 5درصد و احتمال خطای نمونه گیری حداکثر 5درصد بهره گیری گردید و براین اساس حجم نمونه معادل 382 نفر به دست آمد. با این حال در پژوهش تعداد نمونه را به 400 نفر رساندیم.

 

 

 

3-6 شیوه نمونه گیری

از روش نمونه گیری خوشه ایی هنگامی که تعیین چارچوب نمونه گیری مقدور نباشد و پاسخگویان در گستره جغرافیایی وسیع به نحوی توزیع شده باشند که دسترسی به آنها مشکل باشد بهره گیری می گردد . با در نظر داشتن اینکه سالمندان در گروه های طبقاتی مختلف دارای ویژگی های اقتصادی، جمعیتی و یک به آن تعلق می گیرد و اگر با فرزندانش اعم از ازدواج کرده یا مجرد در یک منزل ساکن باشد نوع اقامت وی هم سکنا می باشد که امتیاز دو به آن تعلق می گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

متغیر مستقل: متغیری می باشد که سبب تغییر در متغیر دیگری می گردد. در این پژوهش متغیر های مستقل به توضیح زیر می باشد.

تعریف نظری سن: سن مداوم و اظهار کننده سال های تمامی می باشد که از عمر سالمند گذشته می باشد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش متغیر سن با سوال دو پرسشنامه سنجیده می گردد و در مواردی که سالمند سن خود را نمی داند اما سال تولد خود را به خاطر دارد سال تولد او پرسیده می گردد.

تعریف مفهومی جنس: به تفاوت های بیولوژیک میان زن و مرد دلالت دارد.

تعریف عملیاتی: مقصود از جنس در این پژوهش زن یا مرد بودن می باشد که با سوال یک پرسشنامه سنجیده می گردد.

 

 

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز