تحقیق با موضوع مبانی و چارچوب نظری، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 بعد از تهیه پرسشنامه اولیه و پیش از شروع به اجرای پژوهش، پرسشنامه اولیه در بین 20 نفر از سالمندان توزیع و  مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از اصلاحات لازم برای مرحله بعدی و اجرای نهایی به کار گرفته گردید.

3-10 اعتبار[1] و روایی

در صحبت از روایی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا آزمون مورد نظر صفت یا صفاتی را که برای اندازه گیری آن ساخته شده می باشد را می سنجد یا خیر. در این پژوهش، برای مطالعه اعتبار شاخص ها و سوالات از شیوه ی اعتبار محتوا بهره گیری شده می باشد. یعنی علاوه بر در نظر داشتن ارتباط و انطباق پرسش ها و گویه ها با مباحث و دیدگاه های مطرح شده در مبانی و چارچوب نظری با مراجعه به داوران(اساتید راهنما و مشاور) به رفع کاستی های پرسشنامه پرداخته گردید(اعتبار صوری). در عین حال در آزمون مقدماتی از پاسخگویان خواسته گردید که در صورتی که به غیر از موارد مطرح شده، مورد یا موارد دیگری مدنظر دارند، یا کاستی هایی را مشاهده می کنند مطرح نمایند.(اعتبار محتوایی)

3-11 پایایی[2]، سازگاری درونی پرسشنامه

یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری در ارتباط با شایستگی یک مقیاس، پایایی درونی آن می باشد، بدین مقصود از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری گردیده می باشد. این ضریب نشان می دهد که آیا برداشت پاسخگویان از گویه ها یکسان بوده می باشد و یا آنکه هر کس برداشت خاصی از آن داشته می باشد. حال اگر ابزاری دارای پایایی باشد بدین معنی می باشد که اگر خصیصه مورد نظر سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و به مرور زمان اندازه گیری گردد، نتایج حاصله یکسان خواهد بود. آلفای کرونباخ بین صفر و یک نوسان دارد. هرچه این رقم به سمت یک میل کند نشان از پایایی بالاتر متغیرهای پرسشنامه می باشد. خروجی آلفای کرونباخ در پیش آزمون به توضیح زیر می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

[1] – Validity

[2] – Reliability