دانلود پایان نامه درباره مدل نیمه پارامتریک، بهره وری نیروی کار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بقای شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط در ایران در فاصله سال­های 1360-1384 می­باشد. برای جمع آوری داده­ها از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن بهره گیری گردید و داده­ها با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل رخدادی- موانعی مانند دارایی های ناملموس می باشد. یکی از موانع عمده برای تولد بنگاه های جدید، عدم کارایی بازار پول و سرمایه کشور جهت تأمین بنگاه ها برای شروع فعالیت و همچنین رسیدن به سطح تولید بهینه صنعت می باشد. همچنین رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران اقدام می کند.

مهرداد مدهوشی و آذر نصیری(1388) در مقاله ای تحت عنوان تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران) به مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع تبدیلی استان مازندران در فاصله سال های 1386- 1360 پرداخته اند. بدین مقصود تأثیر پنج متغیر نرخ رشد صنعت، متوسط اندازه صنعت، پژوهش و توسعه، شدت سرمایه در صنعت و میانگین نرخ ورود در بقای شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد به مطالعه تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید پرداخته می باشد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنایع و معادن استان مازندران بهره گیری شده و جهت پردازش داده ها برنامه نرم افزاری winTDA به کار رفته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها  از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر  بهره گیری شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد بهره گیری قرار گرفته گردید. در نتیجه این پژوهش، ارتباط معکوس و معنی دار میان نرخ رشد صنعت و بقا تأیید گردید. همچنین تأثیر مثبت متوسط اندازه بر بقای  شرکت مورد تأیید قرار گرفت.  بین متغیر پژوهش و توسعه و شدت سرمایه در صنعت با  بقای شرکت های جدید ارتباط معنی داری به دست نیامد. از طرف دیگر ارتباط معکوس و معنی داری بین نرخ ورود به صنعت و بقا به دست آمد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع کارشناسی ارشد، زنجیره تأمین

مدهوشی و نصیری (1389) مقاله ای تحت عنوان تأثیر میانگین نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران ارائه دادند. جهت پردازش داده ها برنامه نرم افزاری winTDA به کار رفته می باشد. نتایج این پژوهش نشان داده می باشد که ارتباط معنی داری میان متوسط نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت هست. همچنین مقایسه ای بین توابع بقای شرکت ها بر شده می باشد. رشد صنعت، اندازه بنگاه، نرخ تمرکز صنعت، بهره وری نیروی کار، سود حاشیه ای صنعت، حاکمیت