پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان مازندران، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

دستورات برنامه می باشد و با ارجاع دادن به آن فایل ورودی، منتظر می ماند  تا برنامه خاتمه پیدا کند و خروجی برنامه را دریافت نماید.یعنی TDA مواردی از قبیل منوها، کلیدها، پنجره ها و … ارائه نمی کند.

یک فایل دستور TDA برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رخدادی شامل موارد زیر می باشد:

  • ارجاع به یک فایل Data و تعریف متغیرها (فایل داده ها و متغیرها)؛
  • تعیین داده های اصلی تاریخی رویدادی (مثل زمان آغاز و پایان و وضعیت مبداء و مقصد)؛
  • تعریف نوع مدلی که بایستی برآورد گردد و متغیرهایی که بایستی بهره گیری گردد (تحلیل ناپارامتری یا نیمه پارامتری).

3-4- توزیع های پارامتریک

توزیع های پارامتریک کوشش می کنند تا خصوصیات ضروری یک توزیع طول عمر را با بهره گیری از یک یا دو پارامتر توضیح دهند.(یک پارامتر مکان و یک پارامتر مقیاس). پارامترهای مکان و مقیاس بایستی از داده هایی برآورد شوند که در مورد آنها فرض شکل تابعی پارامتریک صحیح می باشد. این پارامترها توصیف کننده هازارد پایه ای هستند که بایستی اطلاعاتی در مورد وابستگی زمان و طول عمر داشته باشد. بعضی از مدل های پارامتریک که در تجزیه و تحلیل  تاریخچه ای – رخدادی بهره گیری می گردد عبارتند از: