منابع پایان نامه ارشد درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

2-15 توجه های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی

از دید نویسندگان مدیریت مالی، توجه های مختلفی درمورد اندازه گیری نقدینگی و مبانی اندازه گیری آن هست که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

بعضی برای نشان دادن توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت صرفا وجه نقد و اوراق کوتاه مدت قابل فروش را مورد توجه قرار می دهند. این نویسندگان سایر دارایی های جاری مانند موجودی کالا و مطالبات را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند.

بعضی دیگر کلیه دارایی های جاری اعم از دارایی هایی که کاملا نقد یا شبیه نقد هستند و دارایی هایی که نقد نیستند اما قابلیت نقد شدن در دوره های کوتاه مدت را دارند در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت موثر می دانند.

عده ای دیگر همه امکانات و دارایی های شرکت را تعیین کننده وضعیت نقدینگی می دانند. به راحتی تبدیل به نقد گردد، یا اگر شرکت دسترسی سریع به منابع مالی بانکی داشته باشد و یا فرصت بهره گیری از اعتبار در حساب جاری را داشته باشد همه نشان دهنده نقدینگی شرکت هستند(گلافر و همکاران[1] ،1997).

[1] GAllapher et al