۳-۶-۶- افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای

تحقیق حاضر از نوع بررسی مقطعی است که جمع آوری داده های آن در مقطع زمانی اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۳ انجام گرفته است. بررسی مقطعی نوعی بررسی است که در آن داده‌های اطلاعاتی یک باره در طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمع‌آوری می‌شود.

۳-۶-۷-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش :

در هر بررسی آماری، جامعه، گردآیه عناصری است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم و نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی از پیش تعیین شده انتخاب می‌شود به قسمی که می توان از این بخش، با توجه به روش انتخاب، استنباطهایی درباره کل جامعه انجام داد ( عمیدی، ۱۳۷۸: ص ۱۰).
جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شهرستان آران و بیدگل بوده اند.

۳-۶-۸- حجم نمونه آماری

مشاهدات مستلزم هزینه‌های بسیاری است. بنابراین اگر نمونه خیلی بزرگ باشد، باعث از بین رفتن وقت و سایر امکانات می‌شود. برعکس، اگر تعداد مشاهدات موجود در نمونه خیلی‌کم باشد، به ازای زمان و کوشش صرف شده اطلاعات غیرکافی بدست آورده‌ایم.به منظور تعیین تعداد نمونه‌ آماری از فرمول زیر استفاده شد:
 
که در آن :
N: معرف تعداد اعضاء جامعه آماری
: سطح خطا
: دقت برآورد
P: نسبت موفقیت در جامعه

بنابراین با توجه به اینکه ۱۷۱ =N ، ۹۶/۱= ، ۰۷/۰=  و ۵/۰=P تعیین شد ، عدد۹۲دست آمد که معرف تعداد نمونه آماری است :
۹۲=n
نحوه توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده است. طرح نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای احتمالاً از جهت اینکه برای تعداد یکسان و مشابهی از آزمودنیهای نمونه، اطلاعات دقیق‌تر و مفصل‌تری ارائه می دهد، کارآمدترین است. پرسشنامه ها باتوجه به نسبت تعداد کارکنان هر حوزه به کل سازمان توزیع شد.

۳- ۶- ۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در مدیریت ، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌،‌ همان فنون تخمین آماری هستند . بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند . فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است . فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها ، ‌فنون «آزمون فرض آماری » هستند .

۳- ۶- ۱۰- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات

پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود داده های این پرسشنامه ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل آنها از روشهای مختلف آماری ، استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی( شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و … ) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون فرض آماری – آزمون T-Test است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS بوده است .

۳-۷- پایایی [۲۶]

پایایی یک سنجه ، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می‌دهد و به ارزیابی «درستی و خوب بودن » یک سنجه کمک می‌کند (دانایی فرد و دیگران ، ۱۳۸۳ : ص ۳۱۶).

۳- ۷- ۱- ثبات سنجه‌ها

توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان ( علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخ دهندگان ) شاخصی از اثبات و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات است . این توانایی برازش ابزار اندازه گیری است زیرا هر زمان که اندازه گیری صورت گیرد نتایج امر حاصل می‌شود . برای آزمون پایایی سنجه ها دوراه وجود دارد : پایایی باز آزمون و پایایی به شکل موازی (همان، ص ۳۱۷).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است