دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

5

سوابق موجود در مراجع انتظامی‌ و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرایم مالی مؤید این می باشد که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل بهره گیری می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن می باشد، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد .

 

دوم – عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جعل مفادی اسناد سجلی

  • اقدام فیزیکی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

در این نوع جعل شخص جاعل اقدام مادی انجام نمی دهد بلکه جعل حقیقت در عالم ذهن انجام می شود و حقیقت منقلب شده در ذهن به عالم ماده منعکس می گردد  با در نظر داشتن  ماده 534 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که اقدام فیزیکی در جعل مفادی را از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می داند پس اقدام فیزیکی در جرم جعل مفادی در اسناد سجلی صرفاً از سوی مأمور اداره ثبت احوال ممکن خواهد بود تغییر محتویات یک واقعه اعم از ولادت یا وفات که منجر به صدور اسناد سجلی گردد از موارد جعل مفادی یا جعل معنوی می باشد جعل معنوی از طریق مستخدمین دولت در زمان انجام وظایف قانونی محوله می یابد و لزومی ندارد حتماً در اداره و یا ساعات کاری باشد اگر مأمور ثبت احوال شناسنامه ای را به خانه ببرد و در خارج از ساعات کاری مرتکب جعل گردد باز هم جعل محقق می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد دانلود پایان نامه، مطالعه

رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر نیز در بیشتر موارد فعل و رفتار مثبت می باشد به عبارت دیگر رفتاری که در این قسم از جعل سر می زند، نگارش و نوشتن سند یا نوشته می باشد این نگارش به گونه ای می باشد که موجب تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند شده و منجر به پیدایش  سند مجعول گردیده می باشد البته در پاره ای از موارد ارتکاب جعل معنوی، با ترک فعل نیز امکانپدیر می باشد به این ترتیب در جایی که2-3   اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه وفات و تنظیم سند وفات از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال .