مقاله درمورد دانلود قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت احوال

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 این امر در قوانین ثبت احوال مشمول جعل نبوده و دارای عنوان مجرمانه خاص(بهره گیری از شناسنامه مکرر) می باشد اما به نظر نگارنده اگرچه محتویات و مشخصات سجلی تکمیل شده در فرم تقاضای صدور شناسنامۀ مجدد صحیح بوده و با  اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال منطبق باشد، ضمن موافق با واقع و حقیقت بودن اطلاعات سجلی، اما به جهت ساختگی بودن و اینکه حقیقت دیگری را که همان فقدان شناسنامه می باشد آگاهانه تغییر می دهد در صورت اخذ شناسنامه واهی می توان گفت جرم جعل تحقق می یابد

4- 3   اعلام واقعه ازدواج یا طلاق برخلاف حقیقت : چنانچه سردفتری وقوع نکاحی را که واقع نشده می باشد، واقع شده معرفی نماید یا زنی را که در ازدواج دیگری می باشد مطلقه اعلام نموده و به ازدواج شخص دیگری در آورد در این صورت امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل اعلام نموده می باشد که در این صورت جعل مفادی از یکی از طرق مذکور در ماده 534 قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375) محقق شده می باشد.

5-3   عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق در شناسنامه : در این صورت ممکن می باشد سردفتر و یا مأمور ثبت احوال از ثبت واقعه ازدواج و یا طلاق در شناسنامه و سایر اسناد سجلی خودداری نماید که این امر(عدم ثبت) از موارد قلب حقیقت بوده و در صورت وجود قصد و سایر شرایط می تواند مشمول جرم جعل اسناد سجلی گردد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه پایان نامه، مطالعه

6-3   تغییر و جعل اسامی اشخاص : برابر  تبصره 1 ماده 6 قانون ثبت احوال ( اعلام کننده کسی می باشد که مکلف به اعلام واقعه اعم از ولادت و وفات می باشد و میتواند به شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید ) چنانچه مأمور اداره ثبت احوال، حضور شخص اعلام کننده موضوع ماده 16 و 26 قانون مذکور را در اسناد سجلی ذکر نماید حال  آنکه شخصی که در اداره حضور پیدا کرده غیر از اعلام کننده قانونی، که نامش در سند ذکر گردیده  باشد. همچنین برابر تبصره 2 ماده 6 (گواه کسی می باشد که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می کند ) پس چنانچه در هنگام تنظیم اسناد سجلی گواهی حضور پیدا نکند و مأمور ثبت احوال حضور و گواهی اشخاص فرضی را در سند منعکس نماید در این موارد از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی محسوب میشود

دانسته می باشد[1]. مقصود از سوء نیت عام قصد ساختن و تغییر دادن می باشد و مقصود از سوء نیت خاص قصد اضرار به غیر اعم از شخص و اجتماع می باشد البته صرفاً اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود پس تغییر در مندرجات شناسنامه در صورتی1 نگاه کنید به آراء شماره 1555 مورخ 29/5/1321 شعبه دوم و 671 مورخ 7/3/ 1321 شعبه پنجم دیوان عالی کشور مذکور در ضیاءالدین پیمانی ، پیشین، ص 120