منبع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 عنصر مادی عبارت می باشد از رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، ممکن می باشد فعل یا ترک فعل باشد در این بخش از پژوهش قبل از اینکه وارد ماهیت بحث شویم بایستی بدانیم که آیا جرم جعل اسناد سجلی با ترک فعل عنوان مجرمانه صدق می کند یا نه ؟  در مورد جرم جعل می توان گفت مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد هم در ترک فعل . فعل مثبت که همان قلب حقیقت در یک نوشته که دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون می باشد و ترک فعل که در جعل مفادی یا معنوی محقق می گردد زیرا ممکن می باشد در نتیجه ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت منطبق نمی باشد مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک حقی را که موجب ضرر به غیر می باشد مخفی کنیم.

با عنایت به ماده 10 قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی ، ممکن می باشد چنین تصور گردد که قانونگذار در جعل اسناد سجلی نظر به جعل مادی داشته می باشد لیکن به نظر می رسد ذکر مصادیق(خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) در  ماده 10 قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی از باب تمثیل می باشد زیرا اگرچه فعل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی می باشد که با در نظر داشتن ساختن نوشته و سند، مهر یا امضاء بایستی به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، انجام گیرد لیکن طرق مختلف جعل مذکور در قانون مجازات اسلامی را می توان تحت عنوان جعل مادی و جعل معنوی مطالعه نمود زیرا عنصر مادی بزه جعل، قلب حقیقت می باشد اعم از اینکه به صورت مادی باشد یا معنوی.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، مطالعه

 

پس عنصر مادی در جرم جعل اسناد سجلی را به توضیح ذیل مطالعه خواهیم نمود :

اول – عنصر مادی در جرم جعل مادی اسناد سجلی

دوم – عنصر مادی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

 

 

 

 

کارکنان دولت قابل تصور می باشد  از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد