برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

دانلود پایان نامه

2-2-4- اهمیت مدیریت تصویر سازمانی
یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های امروزی و مدیران ارتباطات، مدیریت تصویر سازمانی شـکل گرفته در اذهان گروه های متفاوت از جامعه است. مشتریان براساس این تـصویر، انتخـاب خـود را بـه عمل می آورند و تمایل و یا عدم تمایل خود به یک سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی را شکل می دهند و تعامل خود با آن سازمان را ادامه می دهند و یا قطع می کنند.
(شولر ،2004)مشتریان براساس تصویر سازمانی ذهنی خود یک سازمان را برای مرتفع ساختن نیازهای خود انتخاب می کنند . امایکی از سئوالات اساسی مدیران این است که چگونه می تـوان درک جامعـه از سـازمان رافهمید و به طور مثبتی در آن دخالت کرده و تصویر مناسبی از سازمان را ایجاد کردکه بیـانگر رسـالت واقعی سازمان و اهداف آن باشد.
(فلاویان و دیگران،2005)این امر باید همواره مورد توجه قرار گیرد که بایستی با تغییرات ناگوار تصویر سازمانی در بازار -توسـط عوامل بیرونی و خارج از کنترل سازمان- مقابله کرد.در غیر اینصورت؛ تصویری منفی ایجاد مـی شـودکه تغییر آن در جهت علائق سازمانی دشوار خواهد بود.
(بویل،1996)یک تصویر سازمانی قوی نه تنها فروش محصولات را ارتقا می بخشد بلکه منجر به جذب سـهامداران وکارکنان می شود.
محققین در اینکه تصویر نتیجه یک فرایند است از اجماع نظر برخودارند . این فرایند حسی، از ایده ها،احساسات و بازیابی ذهنی تجربیات پیشین با شرکت و یا سازمان و انتقـال آن هـا بـه تـصاویر ذهنـی نشأت می گیرد. افراد مکرراً در معرض واقعیات مربوط به شرکت و یا سازمان قرار می گیرند و به طـورطبیعی واقعیاتی را می پذیرند که با نگرش ها و باورهای آن ها سازگار هستند. آن ها ابتدا اطلاعـات رادریافت کرده و سپس آن ها را به شیوه ای بسیار شخصی سازماندهی می کنند.
(لی بلانک و انگوین،1996؛1998؛ 2001 ،شولر،2004)این واقعیات در ذهن حفظ شده و زمانی که شرکت و یا سـازمان بـه خـاطر آورده مـی شـود از ذهـن بازیابی می شوند تا تصویر شرکت و یا سازمان را شکل دهند.
لازم به ذکر است که تصویر، نبایست به عنوان یک کل مدیریت شود بلکه تمامی عناصر تشکیل دهنده آن بایستی مد نظر قرار گیرند. .(فلاویـان و دیگران،2005) بنابراین در مدیریت تصویر سازمانی این امر ضروری اسـت کـه تـصمیم گیرندگان به روشنی نقش عناصر متفاوت در شکل گیـری تـصویر سـازمانی و چگـونگی تغییـر رفتـارمـشتریان در مواجهـه بـا تغییـر هـر یـک از عوامـل تـشکیل دهنـده تـصویر را دریابنـد
بنابراین در زمان برنامه ریزی استراتژیک برای یک سازمان، آگاهی از تصویری که سازمان منتقـل مـیکند و یا قصد دارد منتقل کند؛ بسیار ضروری به نظر می رسد. در این صورت مدیریت تـصویر بـه اثـربخش ترین شیوه ممکن صورت می گیرد.
سؤالی که برای اکثر مدیران پیش می آید اینست که آیا اقدامات شرکت می توانـد تـصویر سـازمانی راتغییر دهد؟
(بویل،1996)اگر اقداماتی که شرکت ها و یا سازمان انجام می دهنددر حد اقداماتی ظاهری بوده (مثل تغییر لبـاس کارکنان و تغییر لوگوی سازمانی) و تغییرات دیگری در سازمان صورت نگیرد، تصویر سازمانی مطلوبی ایجاد نخواهد شد.
2-2-5- مدل های ارائه شده در زمینه تصویر سازمانی
بسیاری از نویسندگان مدل های مفهومی کثیری را در حوزه شکل گیری تـصویر سـازمانی و مـدیریت هویت سازمانی ارائه داده اند. این مدل ها انعکاسی از شیوه مفهومی شدن تصویر و هویت سازمانی طی دهه اخیر می باشند.
در این قسمت مدل های ارائه شده مربوط به شکل گیری تصویر در طی دهه اخیر را مورد بررسـی قــرار مــی دهــیم. ایــن مــدل هــا شــامل کرنلیسن (2000)،لمینیک و همکاران (2003)،ویگودا گدت و بن زاین (2004)وکاندامپلی و هوی (2007) مـی باشـند.
2-2-5- 1- مدل کرنلیسن (2000)
کرنلیسن (2000) مدلی را ارائه کرده است که مبتنی بر ارتباطات و تصویر سازمانی است. این مدل
درشکل 2-1 نمایش داده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موقعیت جغرافیایی و مواد و روشها