برنامه ریزی استراتژیک و برنامه های استراتژیک

دانلود پایان نامه

————————–
امیر کبیری – علیرض – مدیریت استراتژیک – فصل سوم – چاپ دوم
1-نقش استراتژی گذشته :
در مباحث اولیه این تحقیق اشاره کردیم که مدیریت و یا برنامه ریزی استراتژیک یک فرآیند پیوسته و سیستمی است و البته دنباله دار . بدین معنی که یک موسسه نمیتواند برنامه های استراتژیک خود را بطور کامل قطع کرده و به برنامه های دیگری روی آورد ، چرا که مدیریت و یا برنامه ریزی استراتژیک ممکن است در طی چند سال موسسه را به هدفش برساند که البته تاثیر عوامل محیطی برسازمان گاهی این زمان را کمتر و گاهی طولانی تر میکند . برای انتخاب استراتژی موسسه در آینده ، بررسی استراتژی گذشته ، نقطه آغازین فرآیند انتخاب استراتژیک میباشد . بنابراین یکی از عوامل مهم و عمده در انتخاب استراتژی های آینده موسسه ، استراتژی های گذشته و فعلی موسسه میباشد . آشنایی و اطلاع از جزئیات استراتژی گذشته ومیزان مطلوبیت آن برای موسسه باعث میشود که گاهی شرکتها از استراتژیهای کاملاً موازی با استراتژی های گذشته استفاده نمایند .
در پژوهشی که توسط هنری منتس برگ صورت گرفت نشان داده است که استراتژی های گذشته تاثیر بسیار فراوانی بر انتخاب استراتژی دارد . هر اندازه که استراتژی گذشته با اهداف موسسه منطبق تر و موفق تر باشد ، جایگزین نمودن آن بسیار مشکل تر میباشد و نیز چون استراتژی گذشته در موسسه پیاده شده است و توان موسسه در آن جهت قرار گرفته ، تغییر استراتژی بسیار مشکل میباشد .
اما اگر استراتژی گذشته برای رسیدن به اهداف موسسه نامطلوب بوده باشد ، موسسات اغلب مدیران اصلی را تغییر میدهند . زیرا تغییر مدیریت عالی نفوذ استراتژی ناموفق گذشته ر انتخاب استراتژی مناسب را کاهش میدهد .
2- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی :
یکی دیگر از عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد میزان ودرجه وابستگی موسسه میباشد . استراتژی مورد استفاده در سازمان باید میزان و نحوه عملکرد موسسه را درمحیط خارجی رهبری نماید . (( یکی از محدودیت هایی که در انتخاب استراتژی وجود دارد ، میزان قدرت عوامل محیطی در حمایت از این نوع استراتژی میباشد . موسسه ای با یک یا چند عامل خارجی وابستگی داشته باشد که البته این نوع وابستگی بسته به نوع و ماهیت ماموریت موسسه است که محیط برعهده آن قرار میدهد . باید این نوع وابستگیها در انتخاب استراتژی لحاظ شود 2 هرقدر که میزان ونحوه وابستگی موسسه به محیط خارجی آن بیشتر باشد انعطاف پذیری موسسه در انتخاب تعداد و دامنه های آن بسیار کمتر میباشد . اگر وابستگی خارجی دارای وضعیت بحرانی باشد شرکتها برای آنکه از تاثیر این وضعیت بحرانی بر خود کم کنند ، ممکن است یک یا چند عامل ممتاز از محیط خارجی خود مانند : دولت ، اتحادیه ها ، بانک ، تامین کنندگان مواد اولیه ، فروشندگان و …. را درفرآیند انتخاب استراتژی تاثیر دهند بعنوان مثال :
((‌شرکت کرایسلر در اقدامی بی سابقه لیوود نارد وودکاک رئیس اتحادیه کارکنان اتومبیل سازی را بعنوان هیئت مدیره خود برگزید )) 1
این تصمیم گیری از آن جهت بود تا از اعتصابات کارگری در این کارخانه بعلت پائین بودن حقوق و دستمزد آنها جلوگیری نماید .
3 – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه :
دیدگاه موسسه نسبت به ریسک پذیری در محیطی که واقع است ، تاثیر بسیار زیادی در انتخاب نوع استراتژی دارد ، این نوع دیدگاه در یک دامنه ، از ریسک پذیری بسیار زیاد تا عدم ریسک پذیری متغیر است . هنگامیکه دیدگاه ریسک پذیری در مدیران ارشد وجود داشته باشد تعداد و دامنه انتخاب استراتژی گسترش می یابد .استراتژی های با ریسک بالا به نسبت نتیجه و هدف آن مطلوب و پذیرفته شده است .
(( اما زمانیکه مدیران ارشد ، دارای دیدگاه عدم ریسک پذیری هستند، انتخاب تعداد استراتژی های موسسه محدود میباشد . مدیرانی که ریسک پذیر هستند به استراتژی های تهاجمی و فرصت طلبانه و مدیران محتاط به استراتژی های دفاعی و کم خطر تمایل دارند))3
——————–
مجله تدبیر شماره 121
امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل سوم چاپ دوم
همان ماخذ
عدم پایداری شاخه صنعت نیز بر ریسک پذیری مدیران میباشد . در انتخاب استراتژی یک موسسه مدیران ریسک پذیر به استراتژی های فرصت طلبانه که سود بیشتری بهمراه دارند ، اهمیت بیشتری میدهند . این نوع استراتژی های تهاجمی بر پایه نوآوری واختراعات و تکیه بر توانائیهای موسسه ایجاد میشود . اما مدیران محتاج با استراتژی های محافظه کارانه و دفاعی به استراتژی های کم خطر تر و باسود منطقی تمایل دارند . (( در یک پژوهش نشان داده شده که مدیران با ریسک پذیری بیشتر دارای عملکرد بهتری بودند تا دیگر همکاران آنها ودر واحدهای بهره برداری مدیران محتاط موفق تر از دیگر مدیران واحدها بودند .)) 1
خلاصه اینکه ریسک پذیری یا احتیاط به خودی خود خوب یا بد نیست بلکه نحوه و میزان کاربرد این نوع استراتژی ها در موقعیت محیطی است که باعث موفقیت یا شکست موسسه میگردد .
4- ملاحظات و پیش بینی های سیاسی داخل موسسه :
برای شرح پیرامون این موضوع از بحث قدرت و تاثیر آن بر انتخاب استراتژی صحبت میکنیم در مطالعات رفتار سازمانی به بررسی جایگاههای قدرت در سازمانها میپردازیم که آیا این قدرتها در موسسه بصورت رسمی هستند ؟ ویا اینکه چگونه میتوان از هنجارهای غیر رسمی بر قدرت سازمان و ساختار رسمی افزود ؟
یکی دیگر از عواملی که در انتخاب و اجرای استراتژی موثر است میزان قدرتی است که در انتخاب استراتژی خاص ایفای نقش میکند وجود قدرت سازمانی برای پیشبرد منافع سازمانی و فردی موثر میباشد .
(( از منابع اصلی قدرت در موسسات یکی : مدیران اجرایی عالی هستند . مدیران عالی اجرایی همیشه نیروی مسلط در انتخاب استراتژی ها هستند . هنگامیکه مدیران ارش اجرایی تمایل خود را به انتخاب استراتژی مشخصی نشان میدهد دیگران نیز آن نوع استراتژی را بر میگزینند .)) 2
———————–