برنامه ریزی عملیاتی و برنامه های مالی

دانلود پایان نامه

برنامه ریزی جامع، انعکاسی از ارزش های حاکم بر جامعه است.جهان بینی ها، اعتقادات و سنت های جامعه در برنامه ریزی جامع منعکس می شود.
برنامه ریزی جامع با مطرح ساختن اهداف بلندمدت و تبیین رسالت های سازمان مدیران را در انجام فعالیت هایشان هم جهت و هماهنگ می سازد.
برنامه ریزی جامع دارای دید درازمدت است و افق های دورتری را در سازمان مطرح می سازد.برنامه ریز در این نوع برنامه ریزی به آینده های دور می اندیشد و می کوشد تا موقعیت سازمان را در بلندمدت ترسیم نماید(ایران نژاد پاریزی،63:1385)
برنامه ریزی جامع، عملیات و اقدامات سازمان را در دوره های زمانی بالنسبه طولانی هماهنگ نموده و به آن ها پیوستگی و انسجام می بخشد.
برنامه ریزی جامع در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد، زیرا در این سطح است که تقریبا به طور همه جانبه اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکز است.
برنامه ریزی جامع، فراگیر بوده و برنامه های عملیاتی سازمان را دربرمی گیرد و به آن ها جهت می بخشد.
برنامه ریزی جامع امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان را مدنظر دارد و با توجه به آن ها پیش بینی های خود را انجام می دهد (الوانی،60:1389).
2-1-3-3- برنامه ریزی عملیاتی(اجرایی)
اگرچه برنامه ریزی جامع چون چتری بر سازمان و عملیات و اقدامات آن سایه می گستراند و مدیران و مسئولان امور را در انجام فعالیت هایشان هدایت می کند اما این برنامه ریزی مدیران و مسئولین رده پایین سازمان را از وظیفه اصلی شان که برنامه ریزی عملیاتی است بی نیاز نمی کند.آن ها باید با الهام از استراتژی های تعیین شده و با توجه به اهداف کلی سازمان به برنامه ریزی های عملیاتی بپردازند و اهداف جزئی شده در واحد خود را تحقق بخشند.
اصولا در برنامه ریزی های عملیاتی هدف های عملیاتی و اجرایی جای هدف های کلی را می گیرند و نحوه ی نیل به آن ها در قالب یک سری عملیات پیش بینی می گردند.در برنامه ریزی عملیاتی هدف جزیی به صورت برنامه ی عملیات در می آید و طریق رسیدن به هدف جزء به جزء بیان می گردد(رضائیان،184:1387) بنابراین برنامه ریزی عملیاتی را می توان پیش بینی عملیات برای نیل به هدف های معین با توجه به امکانات و محدودیت ها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامه ریزی جامع تعریف کرد(ایران نژاد پاریزی،70:1385)
مراحل برنامه ریزی عملیاتی عبارت است از:
تدوین برنامه های کوتاه مدت
تبیین معیارهای کمی و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه های اجرای عملیات
ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آن ها
تجدیدنظر در برنامه ها و تهیه برنامه های جدید(Stoner & Wankel,2003:92)
2-1-4- مراحل برنامه ریزی
برنامه ریزی مستلزم طی مراحل متعددی است که در 12مرحله از شناسایی مقتضیات موجود تا پی گیری پیشرفت کار مطرح شده اند.
2-1-4-1- شناسایی مقتضیات موجود(فرصت ها و محدودیت ها)
در این مرحله آگاهی از مسائل و مشکلات و شناسایی فرصت های موجود، نقطه ی آغاز اقدام به برنامه ریزی و لذا باید در این مرحله وضعیت آینده محیط را از حیث مسائل اقتصادی، سیاسی، فن آوری و فرهنگی پیش بینی کرد و نقاط قوت و ضعف سازمان را مورد بررسی قرار داد(آگاهی از وضعیت موجود)؛همچنین باید مشخص کرد که “چه چیزی را، چرا و چگونه” می خواهیم به دست بیاوریم(شناسایی وضعیت مطلوب)؛ یعنی باید دلایل تمایل به کاهش و یا برطرف ساختن عدم اطمینان های موجود در مسیر نیل به وضع موجود را بدانیم؛ زیرا تعیین اهداف واقع بینانه، به میزان شناخت و آگاهی از وضع موجود و وضع مطلوب بستگی دارد.(رضائیان،195:1387)
2-1-4-2- تعیین اهداف کوتاه مدت
پس از شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود، باید برای تعیین اهداف کوتاه مدت کل سازمان و تک تک واحدهای آن اقدام شود؛ به این ترتیب، نتایج مورد انتظار و زمان تحقق اهداف مورد نظر تعیین می شود و مقاصد به کارگیری راهبردها، خط مشی ها، رویه ها، قوانین، برنامه های مالی مشخص می گردد.وضوح اهداف سازمان، راهنمای خوبی برای برنامه ریزی است؛ در واقع هرچه مدیران واحدها، شناخت بهتری در مورد اهداف سازمان داشته باشند، بهتر می توانند به تحقق آن ها کمک کنند و اهداف واحد خود را بر اهداف سازمان منطبق سازند(رابینز،198:1389)
2-1-4-3- کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت های ضروری