برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه

مدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیتهایی است که فرایند قبل از استخدام تا زمان خروج کارکنان از سازمان را در بر می گیرد و برخی از فعالیتهای عمده آن را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد.
1-5-2- تجزیه و تحلیل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)
2-5-2 برنامه ریزی منابع انسانی و کارمندیابی
3-5-2- گزینش داوطلبان واجد شرایط
4-5-2- توجیه و آموزش کارکنان تازه استخدام
5-5-2- مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان)
6-5-2- ایجاد انگیزه و مزایا
7-5-2- ارزیابی عملکرد
8-5-2- برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه ، مشاوره و اجرای مقررات)
9-5-2- توسعه نیروی انسانی و آموزش
10-5-2- متعهد نمودن کارکنان به سازمان
مجموعه فعالیتهای فوق را می توان در دو دسته کلی دسته بندی کرد.
دسته اول شامل فعالیتهائی که بیش از انجام وظیفه و تحقق عملکرد واقع می شوند و این فعالیتها معمولا افراد مناسب مورد نیاز را برای تحقق برنامه ها و اهداف سازمان مهیا می‌کند و عبارتند از برنامه ریزی، گزینش، استخدام و آموزش های بدو استخدام.
دسته دوم شامل فعالیتهائی که به تبع عملکرد افراد واقع می شوند که عبارتند از پرداخت حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی، پرداخت و تخصیص پاداشهای نقدی و غیرنقدی، ارتقاء و انتصاب در مشاغل بالاتر، آموزش ، اخراج و خاتمه خدمت.
ارزیابی در بین دو دسته فوق قرار می گیرد و حلقه اتصال آنها به اصلاح و بهبود هر دو دسته وظیفه مدیریت منابع انسانی است پس اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد می‌تواند نقاط ضعف و قوت و مناسب و عدم مناسبت آنها را نشان داده و اصلاحات لازم را بنمایاند. (صادقیان، 1379، ص 25).
نمودار 3-2؛ روابط مقولات مدیریت منابع انسانی با ارزیابی عملکرد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فقهای امامیه و دوران کودکی

(منبع:صادقیان، 25 ص 1379)
پس ارزشیابی عملکرد بعنوان ابزاری برای کنترل کیفیت اقدامات مدیریت منابع انسانی به کار گرفته می شود وجود تعداد زیادی از افراد که عملکرد ضعیفی دارند می تواند نشانگر وجود نقص یا اشکالاتی در انجام یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی باشد به این ترتیب نتایج حاصل از سیستم ارزشیابی عملکرد می تواند بعنوان ابزاری در جهت حصول اطمینان از انجام سایر وظایف مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد و چنانچه این سیستم درست طراحی شده باشد می تواند نقایص و اشکالات موجود در سایر زمینه ها را به روشنی مشخص نماید. (حقیقی ـ رعنانی، 1376،ص3)
نمودار 4-2: جایگاه ارزشیابی در مدیریت منابع انسانی

(منبع:حقیقی، رعنائی 1376، ص 3)
در ذیل به توضیح رابطه ارزیابی عملکرد و سایر اقدامات مدیریت منابع انسانی پرداخته می‌شود. (شولر ـ 1995 ـ صص، 29 و 293)
ارزشیابی عملکرد با تحلیل شغل، گزینش، انتصاب، پرداخت حقوق و دستمزد و آموزش شغلی رابطه نزدیکی دارد.