برنامه زمان بندی و نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

د : آزمایش و بازرسی محصول نهائی
به منظور دستیابی به اطلاعات و نکات ضعف و قوت فرآیند محصول در پروسه تولید روی هر محصول تولیدی کارت مخصوصی که در آن تاریخ تولید و سریال ثبت گردیده همراه ( شاسی , کابین ) نصب میگردد . در طول زمان تولید طی مراحل و ایستگاهها ی مختلفه عملیات مونتاژ و نصب و تعبیه قطعات مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرد و عیوب مشاهده شده روی کارت قید می گردد . که مونتاژ کاران و مسئولین تولید ضمن رفع عیوب محل مخصوص کارت مزبور را امضا مینمایند . این عمل موجب دقت بیشتر در امر مراحل مختلفه تولید شده و سوابقی خواهد بود که نکات ضعف و قوت محصول تولیدی را نشان خواهد داد , این آمار و اطلاعات می تواند در دستیابی به روش تولید , بهینه سازی , تهیه مواد اولیه , آموزش و سایر نگرش ها به فرآیند تولید مورد توجه قرار گیرد و کیفیت را به باور و فرهنگ کیفیت تبدیل نماید .
آزمون ها , تستها و کنترل نهائی محصول تولیدی نهایتا میبایست مطابق دستورالعمل های کیفی سازمان , موسسه استاندارد و مشتری با توجه به شرایط اقلیمی کلیه نقاط کشور صورت پذیرد و تأئید گردد جهت رسیدن به آزمایش های مورد نظر ابزار و لوازم مخصوص آزمایشی فراهم و می بایست مورد استفاده مستمر و مفید قرار گیرد .
کالیبراسیون:
این سازمان در راستای انطباق فعالیت خود با الزام استاندارد مبنی بر کالیبراسیون کلیه
وسائل و ابزار اندازه گیری مورد استفاده به شرح ذیل اقدام مینماید .
تهیه و تنظیم لیست اقلام و ابزار آلات اندازه گیری موجود در سازمان
مشخص نمودن ابزارهائی که نیاز به کالیبره ندارند .
تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی کالیبراسیون
ارسال ابزار ووسائل اندازه گیری به خارج از سازمان در صورتی که اماکن کالیبراسیون در سازمان وجود نداشته باشد.
خارج سازی ابزارها و وسائل اندازه گیری که نتایج کالیبراسیون گواهی بر عدم دقت لازم را داشته اند .
جایگزین ابزارهاووسائل اندازه گیری که از رده خارج و یا به صورت قابل استفاده نیستند .
مسئولیت ها :
کنترل و بازرسی کلیه قطعات منفصله محصول و جلوگیری از تولید و استفاده قطعات و محصولات نا منطبق با مستندات و دستورااعمل های سازمان .
کالیبراسیون ابزارآلات ووسائل اندازه گیری
بازدید از محل کارگاهها ی تامین کنندگان قطعات و اطمینان از رعایت الزامات کنترل کیفی در تولید .
تحت نظر داشتن مشخصه های فنی و مهم و سرنوشت ساز محصول .
ارائه گزارشات مستمر به واحد های زیربط و پیگیری آن .
اختیارات :
توقف فعالیت های تولید قطعه در صورتیکه با مستندات و دستورالعمل های سازمان نامنطبق میباشد .
تایید برگ خروج کالا مرتبط با محصول که مجوز خروج دارند .
تایید برگ رسید اقلام مرتبط با محصول برای ورود به انبار سازمان
گزینش نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به دانش فنی و تجربه لازم و توانمندی در امر کنترل کیفیت و دادن آموزشهای مرتبط .