برنامه های اجرایی و مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

3- مدیریت با سبک برنامه ریزی شده :
ایننوع سبک رهبری ،رهبری با قدرت است . این نوع رهبری سبک مالک موسسه است همراه برنامه ریزی این نوع رهبری دارای سه نوع ویژگی خاص میباشد
——————
مینتس برگ – هنری – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم
همان ماخذ 3- همان
تجزیه و تحلیل در مدل برنامه ریزی شده در تشکیل استراتژی نقش مهمی را ایفا میکند وعلوم و فنون جدید مدیریت را در شکل دادن استراتژی دراز مدت بکار میگیرد .
برنامه ریزی با تکیه برتجزیه و تحلیل منظم بنا شده است .این نوع فرآیند همیشه متکی بر تجزیه و تحلیل منظم بوده و دارای چارچوب کلی است وباتوجه به توانائیها و محیط رقابتی خدمت میگیرد .
تصمیمات اتخاذ شده با استراتژی های داخلی موسسه همآهنگی دارند .از بین این سه نوع رهبری که هنری مینتز برگ ارائه کرد بطورکلی نمیتوان گفت که کدام قطعیت کامل و برتری دارد اما مواردی را که با رهبری موسسه در مدیریت استراتژیک پیوند خورده است عبارتند از : نگرشهای اقتضایی ، تجزیه و تحلیل کامل و جامع ، ماهیت رقابت موسسه و عوامل دیگر که هرکدام از این موارد را باید به نسبت خود موسسه سنجید . جدای از تعاریف یاد شده بالا مفهوم کلی رهبری استراتژیک یک مفهوم منظم تحلیلگر باشد که دارای بینشهای متفاوتی از قبیل :
تاکید بر روی فلسفه موسسه
برقرار کننده ارتباط با کارکنان هرسطح و جهت دهنده رفتار آنها
برقرار کننده روابط گرم ، حمایت گر و یاری دهنده
مزیتهای موسسه را در الویت قرار میدهد
آینده نگر است )1
بطور کلی رهبر استراتژیک در موسسه همانند خود استراتژی به داخل و خارج موسسه نظرداشته باشد و فعل و انفعالات در دو بخش را با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزیهای یکسان سازی نمای تغییر در داخل موسسه برای یکسان سازی با محیط خارج بطور جدی از توانائیهای یک فرد (( رهبر )) بیرون است
از توانائیهای مدیر میتوان توانائیهای اعضاء را در این بخش متمرکز نموده و به تغییر ساختار موسسه دست یافت .
——————–
امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک –– چاپ اول 1377
4-3- آماده کردن برنامه های اجرایی و تخصیص منابع به آنها :
فرآیند اجرای استراتژی با انجام برنامه ریزیها و به اجرا گذاشتن آنها شروع میشود . برای آنکه بتوانیم به اهداف مهم موسسه و استراتژی های انتخاب شده دست پیدا کنیم متناسب با برنامه ریزی کلی برای موسسه باید وظایف سلسله مراتبی آن ازقبیل : وظایف تاکتیکی و روشهای انجام هریک از وظایف را با یکدیگر تنظیم نمائیم (( برنامه های اجرایی برنامه هایی هستند که برای تحقق بخشیدن به اهداف تهیه میگردد و در دو گروه جمع آوری میشوند برنامه های متمادی ، برنامه های یکباره برای موسسه باید وظایف سلسله مراتبی آن از قبیل : وظایف تاکتیکی و روشهای انجام هریک از وظایف را با یکدیگر تنظیم نماییم .
4-د-1 : برنامه های متمادی :
این نوع برنامه ها جهت گیری موسسه را در طی چند سال نشان میدهد و موسسه بطورمداوم در طی چند سال از آنها استفاده میکند . این برنامه ها به سه قسمت تقسیم میشوند :
الف : سیاستها :
سیاستها به یکسری اصول و قواعد اطلاق میشود که وظیفه راهنمایی افراد سازمان جهت رفتار ویا تصیم گیری در یک حالت خاص و یا بطور کلی را دارند .
ب : روشها :