برنامه های تلویزیونی و برنامه های تلویزیون

دانلود پایان نامه

در راستای ضرورت و اهمیت پژوهش هایی از این قبیل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
با توجه به این که طیف بینندگان بر اساس متغیرهای مکانی، سن و جنس ، طبقه فرهنگی و میزان تحصیلات در تأثیرپذیری از برنامه های تلویزیون متفاوت است لذا باید شناسایی و برآورد میزان تأثیر و نفوذ این برنامه بر مخاطبین مناطق شمال، شرق، غرب ، مرکز، و جنوب شهر تهران با انتخاب مناطقی خاص صورت پذیرد.
با مشخص شدن میزان اثرگذاری با توجه به تنوع مخاطبین می توان برنامه ریزی دقیق تری به منظور هرچه افزایش اثربخشی این قبیل برنامه های آموزشی (به خصوص در حوزه ی آموزش رسانه ای)انجام داد و درعین حال نیز با تعدیل معایب و نقاط ضعف نیز به این پایش کمک کرد.
و در آخر نقش برنامه ریزی و برنامه ریزان فرهنگی در خصوص هدایت گری ،که می تواند از طریق آموزش رسانه ای بر رفتار فرهنگی مردم شهر تهران داشته باشد.
1-4 – اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی و شناخت نقش برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه های تلویزیونی بر رفتار فرهنگی می باشد که بدین منظور از برنامه تلویزیونی ” از تو می پرسند” بر مخاطبان مناطق 1،3،4،5،10 و15 شهر تهران به عنوان یک موردکاوی استفاده می شود.
2-4-1- هدف کاربردی
هدف کاربردی این پژوهش نیز ارزیابی پیامدهای فرهنگی برنامه های تلویزیونی و کارکردهای آن در حیطه ی آموزش های فرهنگی به خصوص در رفتار فرهنگی مخاطبان با نگاه هدفمند به توسعه ی فرهنگی در جامعه امروز است.همچنین شناخت نقش انتقال ارزشی-اخلاقی برنامه های تلویزیونی بر رفتار فرهنگی نیز دیگر هدف کاربردی این پژوهش می باشد.
1-4-3- هدف ویژه
هدف ویژه ی این پژوهش ارائه راه کارها در خصوص تأثیرگذاری بیشتر و/یا تعدیل و افزایش نکات مؤثر بر رفتار فرهنگی افراد مختلف جامعه با رویکرد هماهنگی میان ابزارها، عوامل و وسایل دخیل در حوزه ی سیاست گذاری های عمومی و فرهنگی می باشد.
1-5- سوالات تحقیق
سوالات این تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:
1-5-1- سوال اصلی
برنامه ریزی فرهنگی چگونه می تواند از طریق برنامه تلویزیونی ” از تو می پرسند” بر رفتار فرهنگی نقش داشته باشد؟
2-5-1- سوالات فرعی
1. به چه میزان یک برنامه تلویزیونی ( از تو می پرسند) می تواند با انتقال مفاهیم ارزشی-اخلاقی بر رفتار فرهنگی نقش داشته باشد؟
2. به چه میزان برنامه ریزی فرهنگی می تواند از طریق برنامه های تلویزیونی به ارزیابی رفتار فرهنگی بپردازد؟
1-6-فرضیه های تحقیق
فرضیات این پژوهش را می توان در فرضیات اصلی و فرعی به شکل زیر طبقه بندی کرد:
1-6-1- فرضیه اصلی
برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی ” از تو می پرسند” بر رفتار فرهنگی مردم تهران نقش دارد.