بزهکاری نوجوانان و نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه

3
7
18
22
50
درصد
6 %
14 %
36 %
44 %
100%
جدول شماره 3-22 تمایل به الگو برداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه در نحوه برخورد با سایر معلمان و دانش آموزان را نشان می دهد. همان طور که از جدول فوق مشاهده می شود 3/13 درصد بزهکاران اظهار داشته اند که در سطح خیلی زیاد تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه در نحوه برخورد با دیگران داشته اند، 20 درصد در سطح زیاد، 40 درصد در سطح کم تمایل به الگو برداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه داشته اند. در بین نوجوانان سالم یک درصد نوجوانان اظهار کرده اند در سطح خیلی زیاد، 4/11درصد در سطح زیاد و 2/34درصد در سطح کم تمایل به الگو برداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه در نحوه برخورد با سایر دانش آموزان و معلمان دارند. 6/26 درصد بزهکاران و 4/51درصد غیر بزهکاران اظهار داشته اند که هیچ گونه تمایلی به الگو برداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه نداشته اند. همان طور که از جدول فوق مستفاد می شود بزهکاران در مقایسه با غیر بزهکاران تمایل بیشتری به الگو برداری از رفتار ناشایست اولیاء داشته اند. با مقایسه درصد تجمعی دو گویه اول متغیر مورد بررسی ( تمایل به الگوبرداری در سطح خیلی زیاد و زیاد ) این موضوع روشن تر می شود، زیرا این درصد در بین نوجوانان بزهکار 3/33 درصد بوده، در حالی که این میزان در بین نوجوانان سالم برابر با 2/14درصد بوده است.
فصل دوم
نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا

مبحث اول: تعریف گروه دوستان و دلایل گرایش نوجوانان به گروه دوستان بزهکار
گفتار اول: گروه دوستان و تأثیر آن بر رفتار نوجوانان
در این قسمت جهت آشنایی با مسأله تأثیر دوستان بر نوجوانان ابتدا مفهوم گروه و گروه دوستان مورد توجه قرار گرفته و سپس بر رفتار دلایل گرایش نوجوانان به گروه دوستان بزهکار پرداخته خواهد شد.
الف-مفهوم و ماهیت گروه
در خصوص مفهوم و ماهیت گروه تا کنون نظرات گوناگونی ابراز شده است. شاید بتوان تعریفی که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق حاضر دارد چنین دانست: گروه مجموعه افرادی هستند که نیازمندی ها و وابستگی های متقابل خود را به نحوی از انحاء بر طرف می کنند؛ به بیان دیگر، گروه مجموعه افرادی هستند که حداقل به طور غیر مستقیم یکدیگر را متأثر می کنند.1
” اعضای گروه ممکن است کاملاً وابسته به گروه بوده یا نسبت به آن احساس استقلال کنند، خواهان تعلق گروهی بوده یا خواستار جدا شدن از آن باشند، همدیگر را به عنوان اعضای یک خانواده خوشبخت تلقی کرده یا اشتراک با دیگران در خود بیابند. هر فرد در گروه شاید پایگاهی مشابه دیگران داشته یا برخی برتر از وی باشند. اعضاء ممکن است به طور متفاوت عمل کرده- برحسب نقش های کاملاً تخصصی- یا این که در مجموعه یکسانی از وظایف لایتغیر انجام وظیفه نمایند 2″.
با این که می توان گروه ها را بر حسب معیارهای گوناگون به دسته های متنوعی تقسیم کرد، اما همه آن ها در خاصیت تأثیرگذاری اعضای گروه بر یکدیگر و نیز تأثیرپذیری آن ها از هم مشترکند. ویژگی های دیگری که برای گروه بر شمرده اند عبارتند از:
عضویت قابل تعریف و مشخص شدن با نام یا نوع؛
آگاهی گروهی بین اعضا و رابطه عاطفی نزدیک بین آن ها؛