بنگاههای کوچک و متوسط و وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژه ای هستند که از نظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغالزایی و جذب نیروی کار، نقش قابل توجهی دارند. (علی احمدی و دیگران، 1383)
هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. بطوری که بیشتر این تعریف ‌ها بر اساس معیارهای کمی زیر است:
تعداد کارکنان
 میزان گردش مالی
حجم و ارزش دارائیها
میزان سرمایه
حجم فروش
ویژگیهای کیفی کسب و کارهای کوچک و متوسط 
معمولا کسب و کارهای کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی‌ها به آنها ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است. این ویژگی‌ها عبارتند از:
1. وحدت مالکیت و مدیریت
 2. مالکیت فردی و خانوادگی
3. استقلال از سایر کسب وکارها
تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در ایران
بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند (یونیدو، 1383، 121). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این صنایع بکار می‌برد.
مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ هر چند این طبقه‌بندی ظاهراً شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را “کارخانجات صنعتی بزرگ ” قلمداد می‌کند.
کسب و کارهای دارای 9-1 کارگر
کسب و کارهای 49-10 کارگر
کسب و کارهای99 -50 کارگر
کسب و کارهای بیش از 100 کارگر
بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند. (ملکی نژاد، 1385)
ویژگی های کسب و کار های کوچک و متوسط
به ‌منظور شناخت بیشتر کسب وکار‌های ‌کوچک و متوسط ‌می‌توان گفت که‌ این کسب ‌و کارها دارای قوانین‌ اجرایی و تجاری بوده، برای ‌هر صنعت بر اساس درآمد و میزان ‌استخدام ‌سالانه، اندازه ‌استاندارد خاصی برای ‌آن تعریف می‌گردد. در بیشتر موارد این تعریف به ‌واسطه ‌نمایندگی‌های دولتی تعریف می‌شود تا تحت قوانین تغییرپذیر دولتی تحلیل ‌هایی ‌را صورت دهند. به علاوه، این ‌استاندارد ها برای برنامه هایی ‌که ‌در خصوص کمک بهبود به امور مالی‌ است‌ کارا می‌باشد. کسب ‌و کار کوچک و متوسط به ‌صورت ‌مستقل است و هر شرکتی با کمتر از 500 پرسنل در این حیطه قرار می‌گیرد. این اندازه مرسوم ترین ‌استاندارد تعریف شده ‌است. گروه ‌قابل توجهی ‌از محققان بر این باورند که ‌حل مشکل بیکاری، فقر، عدم‌ توازن ‌منطقه‌ای ‌و دستیابی به‌ توسعه صنعتی ‌در کشورهای ‌جهان سوم در گرو ‌توسعه ‌کسب ‌و کارهای‌ کوچک ‌و متوسط ‌در این ‌کشورها می‌باشد. دلایل عمده این محققین را می‌توان‌ به ‌طور خلاصه ‌ذیل‌ عنوان‌ نمود.
الف) تأسیس و توسعه ‌کسب و کارهای کوچک و متوسط‌ به ‌منابع ‌اندکی نیاز دارد :
یکی ‌از مشکلات کشورهای‌ در حال ‌توسعه، محدودیت منابع سرمایه گذاری است. کسب‌ و کار‌های کوچک به ‌دلایل کاربر بودن فعالیت های تولیدی آنها، با منابع محدود قادر به‌ شکل‌گیری ‌و گسترش می باشند.